Pyetja:

Cili është gjykimi i agjërimit të gjashtë ditëve të Shevalit? A është e detyrueshme?

***

Përgjigjja:

Falënderimi i takon Allahut.

Agjërimi i gjashtë ditëve të Shevalit pas agjërimit të detyrueshëm të Ramazanit është sunet i pëlqyer, jo vaxhib. Është e rekomanduar që muslimani të agjërojë gjashtë ditë të Shevalit, dhe në këtë ka virtyt të madh dhe shpërblim të pamasë.

Virtytet e agjërimit të 6 ditëve të Shevalit

Kushdo që agjëron këto gjashtë ditë, do t’i ketë shënuar një shpërblim sikur të kishte agjëruar një vit të tërë, siç është transmetuar në një hadith sahih nga Pejgamberi ﷺ.

Ebu Ejubi (Allahu qoftë i kënaqur me të) transmeton se i Dërguari i Allahut ﷺ ka thënë: “Kush agjëron Ramazanin dhe e pason atë me gjashtë ditë të Shevalit, do të jetë sikur të ketë agjëruar sa një jetë.” [1]

Pejgamberi ﷺ e shpjegoi këtë kur tha: “Kush agjëron gjashtë ditë pas Bajramit të Fitërit ka përfunduar vitin: (kushdo që bën një vepër të mirë (hasenah) do t’i ketë dhjetë hasanah(vepra të mira).”

Sipas një transmetimi tjetër: “Allahu ka bërë për çdo vepër të mirë sa të jenë dhjetë të tilla, kështu që një muaj është si agjërimi i dhjetë muajve, dhe agjërimi i gjashtë ditëve plotëson vitin”. [2]

Gjithashtu transmetohet nga Ibn Khuzejme me fjalën: “Agjërimi i muajit të Ramazanit sjell shpërblimin e dhjetë të ngjashëm me të, dhe agjërimi për gjashtë ditë sjell shpërblimin e dy muajve, dhe ai është agjërimi i gjithë vitit.”

Dijetarët e medhhebit hanbeli dhe shafii shpjeguan se agjërimi i gjashtë ditëve të Shevalit pas agjërimit të Ramazanit e bën atë sikur të ketë agjëruar një vit të tërë agjërimi obligativ, sepse shumimi i shpërblimit vlen edhe për agjërimin nafil, sepse çdo vepër e mirë sjell shpërblimin sa dhjetë si ajo. Një tjetër nga dobitë e rëndësishme të agjërimit të gjashtë ditëve të Shevalit është se ai kompenson çdo mungesë në agjërimin e detyrueshëm të Ramazanit, sepse askush nuk është i lirë nga të metat apo mëkatet që ndikojnë negativisht në agjërimin e tij.

Në Ditën e Kijametit, do të merren disa prej veprave të tij nafile për të plotësuar mangësitë në obligimet e tij, siç ka thënë Pejgamberi ﷺ: “Gjëja e parë për të cilën njerëzit do të sillen në llogari në Ditën e Kijametit do të jetë namazi. Zoti ynë, i Madhëruar dhe i Lartësuar, do t’u thotë engjëjve të Vet, edhe pse Ai e di më së miri: “Shikoni namazin e robit Tim, qoftë ai i plotë apo i paplotë.” Nëse është i përsosur, do të shënohet si i përsosur. dhe nëse i mungon diçka, Ai do të thotë: “Shiko dhe shiko nëse robi im ka falur namaz vullnetar (nafil).” Nëse ka bërë disa namaze vullnetare, [Allahu] do të thotë: Plotësoni obligimet e robit tim nga veprat e tij vullnetare. Atëherë të gjitha veprimet e tij do të trajtohen në mënyrë të ngjashme.”  

Dhe Allahu e di më së miri.

Shejh Muhammed Salih El Munexhid

islamqa.com

———————————————————-

[1] Transmetuar nga Muslimi, Ebu Davudi, Tirmidhiu, Nesaiu dhe Ibn Maxhe.

[2] En-Nesai dhe Ibn Maxheh. Shih gjithashtu Sahih al-Targhib ue’l-Terhib, 1/421.

[3] Transmeton Ebu Davudi.