Wednesday, February 21, 2024
Pyetja: Pse në Kuran ka ajete të paqarta? *** Përgjigjja: Zoti i Lartëmadhëruar thotë: “Ai është që ta ka zbritur ty Librin (Kuranin). Në të ka ajete plotësisht të qarta, të cilat janë themelet e librit dhe të tjera jo krejtësisht të qarta. Kështu, sa për ata, në zemrat e të cilëve ka largim...
Pyetja: Kush ua vuri emrat sureve të Kuranit, Profeti ﷺ apo dikush tjetër? *** Përgjigjja: Nuk është përcjellur ndonjë argument nga Profeti ﷺ që të tregoi se është ai i cili i emërtoi të gjitha suret e Kuranit, përveç disa haditheve të sakta në të cilat tregohet se Profeti ﷺ emërtoi disa sure,...
Pyetja: A lejohet leximi i Kuranit vetëm duke e parë me sy? *** Përgjigjja: Nuk quhet lexues, ai i cili e lexon Kuranin vetëm duke e parë me sy, pa i lëvizur buzët. Ai as nuk e arrin shpërblimin e leximit të Kuranit, vetëm nëse e lexon  Kuranin me zë duke i lëvizur ...
Pyetja: Kurani a është shkruar nga Muhamedi ﷺ apo fletat kanë ardhur nga vetë Zoti? *** Përgjigjja: Zbritja e Kuranit është nga ana e Allahut, nëpërmjet Xhibrilit duke ia dërgu Muhamedit ﷺ. Madje ka ajet ku Allahu e shpalos këtë dyshim që disa njerëz duan të ia mveshin islamit duke thënë se Muhamedi...

TRENDI I PYETJEVE