Pyetja: A është e lejuar për femrën që të lexojë Kur´an pa shami dhe pa abdest? *** Përgjigjja: Vënia e shamisë për femrën, gjegjësisht mbulesa e tërë trupit përveç fytyrës dhe duarve, është e obliguar në rastin kur dëshiron të lidhet në namaz dhe në rastet kur në prezencë të saj ka meshkuj...
Falënderimet dhe Lavdërimet i takojnë vetëm Allahut të Madhëruar, ndërsa salavatet dhe selamet qofshin mbi të dërguarin e Allahut, mbi familjën e tij, shokët e tij, dhe mbi të gjithë ata që e pasojnë rrugën e tij Dhe më pastaj: Allahu i madhëruar, në librin e Tij, Fisnik, thotë: “O ju që...
Prekja e Mus’hafit (Kur’anit) nga i krishteri! Pyetja: Cili është gjykimi për prekjen e Mus’hafit nga i krishteri, gjithashtu prekja e përkthimit të kuptimeve të Kur’anit fisnik? Përgjigja: Kjo çështje ka mospajtim mes dijetarëve, madje është e njohur tek dijetarët ndalesa ndaj të krishterëve, hebrenjve dhe gjithë pabesimtarëve, sepse Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ue...
Kur’ani i Madhëruar është Libër i All-llahut dhe është shpallje e Tij të cilën ia ka zbritur robit të Tij, Muhamedit (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) i cili është vula e të gjithë pejgamberëve i cili është krijesa më e mirë. Kur’ani është rruga e drejtë dhe është litari robit të Tij, Muhamedit...
Në suren El-Bekare sjell Allahu shembullin e hipokritëve duke i krahasuar ata me gjëra që njihen tek njerëzit, kështu Allahu dëshiron të na japë një tablo se çfarë fshihet brenda zemrave të hipokritëve: lëkundje, çrregullim dhe hezitim në pranimin e dispozitave të Allahut. Në të njëjtën kohë se çfarë...
Pyetja: Cili është mëkati më i madh në këtë jetë? *** Përgjigjja: Mëkati më i madh në këtë jetë është shirku (bërja shok Allahut në adhurim, krijim etj). Allahu i Madhëruar i tregon fjalët e Llukmanit të urtë, në Kuranin famëlartë ku thotë: "..idhujtaria është padrejtësi më e madhe!" (Llukman: 13) Allahu i Madhëruar...
Mrekullia më e madhe e Profetit Muhamed -alejhi selam-. Profeti Muhamed -alejhi selam- ka thënë: “Nuk ka pasur prej profetëve ndonjë profet veçse i është dhënë prej mrekullive me qëllim që të besojnë njerëzit. Ndërsa ajo që mu dha mua ishte shpallje të cilën ma shpalli Allahu dhe shpresoj të jem...
Pyetje: Si të koncentrohemi në namaz kur nuk e kuptojmë se ç farë thuhet në recitimin që e bën imami kur falemi pas tij? Përgjigje:  Kur imami e reciton suren Fatiha është shumë me rëndësi që të jesh i koncentruar gjatë kësaj sure. Të mësuarit dhe kuptimi i kësaj sure...
Pyetja: A lejohet të lexojmë Kuran vetëm me mendje gjatë namazit, pa e shqiptuar me gojë? *** Përgjigjja: Leximi (i Kuranit dhe dhikrit) në namaz duhet të jetë patjetër me lëvizjen e gjuhës. Nëse personi lexon me zemrën e tij (d.m.th me mendje) në namaz, kjo e bën të pa vlefshëm namazin. Shejh Ibn...
Surja el Kafirun قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡكَٰفِرُونَ لَآ أَعۡبُدُ مَا تَعۡبُدُونَ وَلَآ أَنتُمۡ عَٰبِدُونَ مَآ أَعۡبُدُ وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٞ مَّا عَبَدتُّمۡ وَلَآ أَنتُمۡ عَٰبِدُونَ مَآ أَعۡبُدُ لَكُمۡ دِينُكُمۡ وَلِيَ دِينِ “Thuaj: “O ju mosbesimtarë! Unë nuk adhuroj çfarë ju adhuroni dhe ju nuk adhuroni Atë që unë adhuroj. Unë nuk do...

TRENDI I PYETJEVE