Pyetje: Si të koncentrohemi në namaz kur nuk e kuptojmë se ç farë thuhet në recitimin që e bën imami kur falemi pas tij? Përgjigje:  Kur imami e reciton suren Fatiha është shumë me rëndësi që të jesh i koncentruar gjatë kësaj sure. Të mësuarit dhe kuptimi i kësaj sure...
Pyetja: A lejohet të lexojmë Kuran vetëm me mendje gjatë namazit, pa e shqiptuar me gojë? *** Përgjigjja: Leximi (i Kuranit dhe dhikrit) në namaz duhet të jetë patjetër me lëvizjen e gjuhës. Nëse personi lexon me zemrën e tij (d.m.th me mendje) në namaz, kjo e bën të pa vlefshëm namazin. Shejh Ibn...
Leximi i sures para elFatihas! • Pyetja: Ky pyetës ka edhe një pyetje tjetër, ku thotë: "Në qoftë se harron njeriu ta recitojë elFatihan dhe fillonë ta recitojë ndonjë sure nga Kur’ani menjëherë pas lutjes hyrëse, pastaj i kujtohet gjatë recitimit dhe e reciton elFatihan, pastaj prapë e reciton suren që ishte...
Pyetje: Kur thoni kërkimin e diturisë, a doni të thoni vetëm diturinë e Ku’ranit apo shkencë e teknologji? Përgjigje: E para dhe e pakontestueshja dhe e privilegjuar është dija e fesë, të mësosh atë që Allahu e do më së shumti pra librin e Tij: Ku’ranin, sunetin, dispozitat. Është e...
Pyetja: Në xhami, ne shohim shumë njerëz që lexojnë Kuran me Mus'hafin në kofshë ose në gju ndërsa janë ulur. A lejohet kjo? *** Përgjigjja:  Falënderimi i takon Allahut. Nderimi dhe respektimi i Librit të Allahut të Lartësuar është pjesë e besimit dhe mosrespektimi dhe keqpërdorimi i tij është padyshim i ndaluar. Por nuk ka asgjë...
Pyetja: Do të isha shumë mirënjohës nëse ju përgjigjeni pyetjeve të mia: Pyetja 1: A mund të më thoni se kush ka më shumë të drejtë për të udhëhequr namazin dhe a mund ta mbështesni atë me Kuran dhe hadithe gjithashtu? Pyetja 2: Kur jemi duke bërë dhikrin a është në rregull...
Pyetja: Pse ndjejmë lodhje gjatë leximit të Kuranit? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ Leximi i Kuranit është një ibadet madhështor, andaj shejtani tenton të na largon dhe ndalon përmes lodhjes, cytjeve, përgjumësisë etj., por ne duhet përpjekur fort për t'i mposhtur këto dhe për...
Pyetja: A është shpërblimi i njëjtë i leximit të Kuranit në telefon me shpërblimin e leximit të Kuranit në mus'haf? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ Leximi i Kuranit në çfarëdo forme që bëhet për të ka shpërblim me lejen e Allahut, megjithëse më e...
Pyetja: Leximi i sureve në namaz pas El-Fatihas, a duhet t'i radhisim siç janë në Kuran? Shembull: kur në rekatin e parë kemi lexuar suretul Fil, a lejohet të lexojmë sure që janë radhitur para saj në Kuran? *** Përgjigjja: Falenderimi i takon Allahut, ndërsa salavatet dhe selamet qofshin mbi të Dërguarin...
Pyetja: Në namaz kur falemi, kam pa disa persona që  kur kthehen nga rukuja i lidhin duart përsëri si në fillim të namazit. Si është sipas sunetit dhe a ka argumente të forta për këtë apo nuk duhet të lidhen duart? *** Përgjigjja: Falenderimi i takon Allahut, ndërsa salavatet dhe selamet qofshin mbi...

TRENDI I PYETJEVE