Friday, March 17, 2023
Pyetja: Pse ndjejmë lodhje gjatë leximit të Kuranit? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ Leximi i Kuranit është një ibadet madhështor, andaj shejtani tenton të na largon dhe ndalon përmes lodhjes, cytjeve, përgjumësisë etj., por ne duhet përpjekur fort për t'i mposhtur këto dhe për...
Pyetja: A është shpërblimi i njëjtë i leximit të Kuranit në telefon me shpërblimin e leximit të Kuranit në mus'haf? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ Leximi i Kuranit në çfarëdo forme që bëhet për të ka shpërblim me lejen e Allahut, megjithëse më e...
Pyetja: Leximi i sureve në namaz pas El-Fatihas, a duhet t'i radhisim siç janë në Kuran? Shembull: kur në rekatin e parë kemi lexuar suretul Fil, a lejohet të lexojmë sure që janë radhitur para saj në Kuran? *** Përgjigjja: Falenderimi i takon Allahut, ndërsa salavatet dhe selamet qofshin mbi të Dërguarin...
Pyetja: Në namaz kur falemi, kam pa disa persona që  kur kthehen nga rukuja i lidhin duart përsëri si në fillim të namazit. Si është sipas sunetit dhe a ka argumente të forta për këtë apo nuk duhet të lidhen duart? *** Përgjigjja: Falenderimi i takon Allahut, ndërsa salavatet dhe selamet qofshin mbi...
Pyetja: Nëse gjatë mukabeles (hatmes në grup) na ikë një fjalë apo rresht pa e përcjellur lexuesen a kemi gjynah? Si dhe a është më mirë të lexojmë hatme bashkë me një grup apo vetë gjatë Ramazanit? *** Përgjigjja: Në Ramazan është me rëndësi të lexohet sa më shumë Kuran, andaj ashtu si...
Pyetja: E kam bërë një hatme por po bëj nga pak gabime. A pranohet ajo hatme? *** Përgjigjja: Falenderimi i takon Allahut, ndërsa salavatet dhe selamet qofshin mbi të Dërguarin tonë, Muhamedin ﷺ, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik, si dhe mbi të gjithë ata që e...
Pyetja: A lejohet të bëj hatme për prindërit e mi të vdekur dhe për burrin tim i cili është i gjallë dhe falet nganjëherë, po vetëm për qef ta bëj nijet për të një hatme? *** Përgjigjja: Kurani lexohet për Allahun e Madhëruar, kështu që Kuranin e lexon për Atë dhe...
Pyetja: Cila është vlera e leximit të sures Ihlas? *** Përgjigjja: Pejgamberi ﷺ ka thënë: ”Kush e lexon Kulhuvallahun 10 herë gjatë ditës, Allahu do ia ndërtoj një pallat në xhenet.” Kjo është një dhunti shumë e madhe që Allahu na e jep me leximin e kësaj sureje dhe neve na ikë. Kurse...
Pyetja: A është sunet leximi i sures Kafirun dhe sures Ihlas në fillim dhe në fund të ditës? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Po rekomandohet të lexohet sureja el-Kafirun dhe sureja el-Ihlas në dy rekatet sunet të sabahut dhe të akshamit. Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur me të) transmeton se i Dërguari i...
Pyetja: Sipas Sunetit, kur është koha e duhur për të lexuar suren Kehf të premten? A duhet të lexohet pas sabahut dhe para namazit të xhuma apo në çdo kohë të ditës së xhuma? Gjithashtu, a është prej Sunetit leximi i sures Al-Imran të premten? Dhe nëse po, kur është...

TRENDI I PYETJEVE