Leximi i Kuranit shtrirëLeximi i Kuranit duke qenë shtrirë është i lejuar, ashtu siç lejohet leximi i tij pa abdest. Argument për këtë kemi ajetin kuranor, ku Allahu i Lartësuar, kur flet për muslimanët dhe cilësitë e tyre, thotë: “Ata që Allahun e përmendin me përkujtim kur janë në...
Surja Fatiha është surja më e vlefshme në Kuran El Fatiha, është quajtur nga i Dërguari salAllahu alejhi ue selem “Nëna e Kuranit (baza e tij)” ngase nëse meditojmë rreth kuptimeve të Kuranit shohim se i gjithë Kurani është shpjegim/komentim i sures Fatiha. Domethëniet e të gjithë Kuranit janë përmbledhur në suren...
Kur’ani i Madhëruar është Libër i All-llahut dhe është shpallje e Tij të cilën ia ka zbritur robit të Tij, Muhamedit (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) i cili është vula e të gjithë pejgamberëve i cili është krijesa më e mirë. Kur’ani është rruga e drejtë dhe është litari robit të Tij, Muhamedit...
Mrekullia më e madhe e Profetit Muhamed -alejhi selam-. Profeti Muhamed -alejhi selam- ka thënë: “Nuk ka pasur prej profetëve ndonjë profet veçse i është dhënë prej mrekullive me qëllim që të besojnë njerëzit. Ndërsa ajo që mu dha mua ishte shpallje të cilën ma shpalli Allahu dhe shpresoj të jem...
Pyetje: Kur thoni kërkimin e diturisë, a doni të thoni vetëm diturinë e Ku’ranit apo shkencë e teknologji? Përgjigje: E para dhe e pakontestueshja dhe e privilegjuar është dija e fesë, të mësosh atë që Allahu e do më së shumti pra librin e Tij: Ku’ranin, sunetin, dispozitat. Është e...
Pyetja: Cila është vlera e leximit të sures Ihlas? *** Përgjigjja: Pejgamberi ﷺ ka thënë: ”Kush e lexon Kulhuvallahun 10 herë gjatë ditës, Allahu do ia ndërtoj një pallat në xhenet.” Kjo është një dhunti shumë e madhe që Allahu na e jep me leximin e kësaj sureje dhe neve na ikë. Kurse...
Pyetja: A i lejohet çiftit musliman të mbajë Kuran në dhomën e gjumit? Sepse mes çiftit parashihet të ketë edhe intimitet dhe a mund të jetë kjo mosrespekt i Kuranit? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Së pari: Nuk ka dallime në mendime midis dijetarëve se është e detyrueshme të tregohet respekt ndaj Kuranit dhe...
Pyetja: A shpërblehet ai që e lexon Kuranin edhe nëse nuk e kupton atë? *** Përgjigjja: Kurani fisnik është i begatë siç thotë Allahu i Madhëruar: “(Ky është) Libër i begatshëm, Ne ta shpallëm ty që t’i studiojnë argumentet e tij dhe që të marrin mësim prej tij ata që kanë mend.” Sad:...
Pyetja: A lejohet ta vendosim Kuranin në tokë apo mbi sexhade? *** Përgjigjja: Është më mirë të vendoset në një vend të lartë në mënyrë që të plotësohet lartësimi i tij si në aspektin fizik dhe në atë kuptimor. Allahu i Lartësuar ka thënë: “i ngritur dhe i pastër”, ndaj nëse duhet ta vendosësh diku, vendose...
Pyetja: Pse Kurani quhet Kuran dhe kush e bëri atë emërtim? *** Përgjigjja: Lavd-falënderimi i takon vetëm Allahut ndërsa lavdërimet dhe bekimet e Tij qofshin mbi Muhamedin ﷺ, të dashurin tonë… Libri i Madhërishëm nga Allahu, Kurani u emërtua nga vetë Allahu dhe nuk ia la këtë nder askujt prej krijesave. Këtë e shohim...

TRENDI I PYETJEVE