Friday, May 20, 2022
Pyetja: Cila është vlera e leximit të sures Ihlas? *** Përgjigjja: Pejgamberi ﷺ ka thënë: ”Kush e lexon Kulhuvallahun deri në fund 10 herë gjatë ditës, Allahu do ia ndërtoj një pallat në xhenet.”   Kjo është një dhunti shumë e madhe që Allahu na e jep me leximin e kësaj sureje dhe neve...
Pyetja: A i lejohet çiftit musliman të mbaj Kuran në dhomën e gjumit? Sepse mes çiftit parashihet të ketë edhe intimitet dhe a mund të jetë kjo mosrespekt i Kuranit? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Së pari: Nuk ka dallime në mendime midis dijetarëve se është e detyrueshme të tregohet respekt ndaj Kuranit dhe...
Pyetja: A shpërblehet ai që e lexon Kuranin edhe nëse nuk e kupton atë? *** Përgjigja: Kurani fisnik është i begatë siç thotë Allahu i Madhëruar: “(Ky është) Libër i begatshëm, Ne ta shpallëm ty që t’i studiojnë argumentet e tij dhe që të marrin mësim prej tij ata që kanë mend.” Sad:...
Pyetja: A lejohet ta vendosim Kuranin në tokë apo mbi sexhade? *** Përgjigja: Është më mirë të vendoset në një vend të lartë në mënyrë që të plotësohet lartësimi i tij si në aspektin fizik dhe në atë kuptimor. Allahu i Lartësuar ka thënë: “i ngritur dhe i pastër”, ndaj nëse duhet ta vendosësh diku, vendose...
Pyetja: Pse Kurani quhet Kuran dhe kush e bëri atë emërtim? *** Përgjigja: Lavd-falënderimi i takon vetëm Allahut ndërsa lavdërimet dhe bekimet e Tij qofshin mbi Muhamedin, të dashurin tonë… Libri i Madhërishëm nga Allahu, Kurani u emërtua nga vetë Allahu dhe nuk ia la këtë nder askujt prej krijesave. Këtë e shohim nga...
Pyetja: Cili është ajeti i fundit që ka zbritur? *** Përgjigja: Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi të Dërguarin e Tij Muhamed, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit. Dihet se Kur’ani është...
Pyetja: Cili është dallimi mes Kuranit dhe haditheve kudsij? Cili është dallimi mes një hadithi kudsij dhe hadithit të të Dërguarit të Allahut ﷺ? *** Përgjigja: Hadithi kudsij është ai, që Pejgamberi ﷺ e ka transmetuar nga Allahu me fjalët e Allahut dhe me domethënie nga Ai. Tjetër veç hadithit kudsij është ajo,...
Pyetja: Pse në Kuran ka ajete të paqarta? *** Përgjigja: Zoti i Lartëmadhëruar thotë: “Ai është që ta ka zbritur ty Librin (Kuranin). Në të ka ajete plotësisht të qarta, të cilat janë themelet e librit dhe të tjera jo krejtësisht të qarta. Kështu, sa për ata, në zemrat e të cilëve ka largim...
Pyetja: Kush ua vuri emrat sureve të Kuranit, Profeti ﷺ apo dikush tjetër? *** Përgjigja: Nuk është përcjellur ndonjë argument nga Profeti ﷺ që të tregoi se është ai i cili i emërtoi të gjitha suret e Kuranit, përveç disa haditheve të sakta në të cilat tregohet se Profeti ﷺ emërtoi disa sure,...
Pyetja: Kurani a është shkruar nga Muhamedi ﷺ apo fletat kanë ardhur nga vetë Zoti? *** Përgjigjja: Zbritja e Kuranit është nga ana e Allahut, nëpërmjet Xhibrilit duke ia dërgu Muhamedit ﷺ. Madje ka ajet ku Allahu e shpalos këtë dyshim që disa njerëz duan të ia mveshin islamit duke thënë se Muhamedi...

TRENDI I PYETJEVE