Pyetja:

Çfarë duhet lutur para dhe pasi të kemi marrë abdes?

***

Përgjigjja:

Dhikri para se të marrësh abdes është:

بِسْمِ اللَّهِ.

Bismil-lãh.

(Me emrin e Allahut).[1]

Ndërsa pasi të kemi marrë abdes duhet lutur:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

Eshhedu en lã ilãhe il-lAll-llãhu waḥdehu lã sherĩke lehu, we eshhedu enne Muḥammeden ‘abduhu we rasũluhu.

(Dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut Një, i Vetëm dhe i Pashoq, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i Dërguari i Tij).[2]

اللَّهُمَّ اجْعَلنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ.

All-llãhummexh’alnĩ minet-tewwãbĩne wexh’alnĩ minel muteṭahhirĩn.

(O Allah! Më bëj prej atyre që pendohen dhe më bëj prej atyre që pastrohen!).[3]

سُبْحانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتوبُ إِلَيْكَ.

Subḥãnekall-llãhumme we biḥamdike, eshhedu en lã ilãhe il-lã Ente, estaġfiruke we etũbu ilejk!

(O Allah, Ti je pa të meta. Lartësoj lavdinë Tënde! Dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Teje! Ty të kërkoj falje për gjynahet dhe te Ti kthehem me pendim!).[4]

—————————————

[1] Ebu Davudi (Irvaul Galil).

[2] Nesaiu në «Amelul jeumi uel-lejli» (Irvaul Galil).

[3] Muslimi.

[4] Tirmidhiu (Sahih Tirmidhi).