Pyetja:

Si të lutem që Allahu të ma mundësoj të shlyej borxhet?

***

Përgjigjja:

All-llãhumme ikfinĩ bi ḥalãlike ‘an ḥarãmike, we eġninĩ bi faḍlike ‘am-men siwãke.

(O Allah, më ruaj me rrizk (furnizim) të mjaftueshëm hallall nga harami, dhe m’i plotëso nevojat me mirësinë Tënde, që të mos kem nevojë për askënd  tjetër veç Teje). [1]

All-llãhumme innĩ e’ũdhu bike minel hemmi wel ḥazeni, wel ‘axh’zi wel keseli, wel buḣli, wel xhubni, we ḍale’id-dejni we ġalebetirr-rrixhãl!

(O Allah! Më mbroj nga ankthi dhe dëshpërimi, nga paaftësia dhe përtacia, nga koprracia dhe frika, nga zhytja në borxhe dhe shtypja e burrave mizorë!). [2]

[1] Tirmidhiu (Sahih Tirmidhi).

[2] Buhariu.