Mbajtja e qafores prej ari ku është shkruar emri Allah

180. I nderuar hoxhë! Kam blerë një qafore ari ku është shkruar emri Allah. A bën të mbahet apo jo?

Përgjigjja: Sa u përket meshkujve, përdorimi i çfarëdo stolie prej ari është i ndaluar, ngase stolitë e arit dhe mëndafshi janë stoli të veçanta që u lejohen vetëm femrave. Pejgamberi [sal-lAllahu alejhi ve sel-lem] ka thënë: “Është bërë haram për meshkujt e umetit tim mëndafshi dhe ari, ndërsa u është lejuar femrave.”[1]

E sa u përket femrave, lejohet përdorimi i stolive të arit kudo në trup, ndërsa përdorimi i qafores prej ari në të cilën është shkruar emri Allah, Bismilah apo ndonjë ajet kur’anor nuk është i lejuar për arsye se me këtë veprim i bëhet përngjasim jobesimtarëve, ngase të krishterët mbajnë qafore me kryq dhe idhuj të ndryshëm, hebrenjtë mbajnë qafore me yllin e Davudit alejhi selam.

E nëse edhe muslimanët do të mbanin qafore ku shkruhet emri i Allahut apo Ajeti Kursij, do të konsiderohej si një përpjekje për t’i imituar jobesimtarët, çka është e ndaluar. Pejgamberi [sal-lAllahu alejhi ve sel-lem] ka thënë: “Kush i përngjan një populli, ai është prej tyre.”[2]

Në anën tjetër, vendosja e emrit të Allahut në qafore është nënçmim i emrit të Allahut, ngase duke e mbajtur këtë qafore njeriu hyn në banjë, fle si dhe mund të bëjë edhe veprime të tjera të përditshme, por emri i të madhit Allah duhet të jetë larg këtyre vendeve.

Allahu e di më së miri.

Dr. Shefqet Krasniqi

————————————————————

[1] Tirmidhiu, nr. 1720, dhe ka thënë: “Është hasen sahih”. Albani e konsideron sahih.

[2] Ebu Davudi, nr. 4031. Albani e ka konsideruar hasen sahih.