Pyetje: Çka është shirku i fshehur dhe shirku i vogël? Përgjigje: Shirku i fshehur në të njëjtën kohë është edhe shirk i vogël, me këtë nënkuptojmë veprimin për sy e faqe që është mbjellë në zemër, për shembull dikush falet për sy e faqe apo lexon Kur’an me këtë qellim, apo...
Pyetje: Çfarë është gjykimi për jargët e qenit, nëse bien në trupin e njeriut dhe në rroba? Si dhe, cili është gjykimi për rrobat e tjera, që pastrohen me këto rroba në të njëjtën rrobalarëse (në të njëjtit ujë)?” Përgjigja: Jargët e qenit janë të ndyra, kështu që duhet pastruar...

A lejohet hakmarrja?

Pyetja: A lejohet hakmarrja te muslimanët? Përgjigja: Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi të Dërguarin e Tij, Muhamedin ﷺ, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit! Në Islam, e drejta për të jetuar është një nga të drejtat...
Pyetje:Çfarë është Nemimeh dhe Gibeh/gibet? Çfarë nënkuptohet me Zur/Dhur dhe çfarë do të thotë Takva?Përgjigje:■Së pari, #Nemimeh do të thotë t’i thuash njerëzve atë që të tjerët kanë thënë për ta, me qëllim që të shkaktosh grindje/mosmarrëveshje mes tyre.■Së dyti: #Gibeh do të thotë të thuash diçka për një...
Pyetja:  Me afrimin e fundvitit por edhe më gjerë, bëhemi shpesh dëshmitarë të qëndrimeve ndër disa muslimanë se nuk përbën problem që të festohen apo thënë ndryshe të bëhemi palë në aspektin tradicional, sa i përket festave që nuk kanë karakter të qartë fetar dhe që thjesht bëjnë pjesë tek...
Pyetja: A është e lejuar për femrën që të lexojë Kur´an pa shami dhe pa abdest? *** Përgjigjja: Vënia e shamisë për femrën, gjegjësisht mbulesa e tërë trupit përveç fytyrës dhe duarve, është e obliguar në rastin kur dëshiron të lidhet në namaz dhe në rastet kur në prezencë të saj ka meshkuj...
Pyetje: Cili është vendimi për udhëtimin gjatë Ramazanit për të shmangur agjërimin? Përgjigje:Falënderimi i takon Allahut. Shejh Ibn Uthejmini u pyet: Cili është vendimi për udhëtimin gjatë Ramazanit për të shmangur agjërimin? Ai u përgjigj:Agjërimi është obligim në parim, dhe është një nga shtyllat e Islamit, siç është e ditur. Nëse diçka...
Gjykimi i masturbimit për agjëruesin! Pyetja: Në qoftë së agjëruesi masturbon, a e prishë agjërimin? A duhet ta bëj shpagimin e agjërimit (kefaretin)? Përgjigja: Në qoftë së agjëruesi masturbon, agjërimi tij prishet dhe detyrohet ta kompensoj atë ditë. Nuk detyrohet të bëj shpagim, sepse shpagimi bëhet vetëm nëse kryhet marrëdhënie intime....
Shkuarja nëpër fallxhorë dhe nëpër sihirbazë është gjë e rrezikshme për imanin e besimtarit. Shkuarja nëpër fallxhorë dhe sihirbazë dhe besimi në atë që ata ua tregojnë dhe ua bëjnë njerëzve është kufër dhe dalje prej fesë, pra paraqet vepër me të cilën besimtari bëhet jobesimtar, ndërsa vetëm shkuarja...
Të porosis që të hysh në muajin Ramazan dhe të kesh mendim të mirë për Allahun e Madhëruar. Ji i vëmendshëm që ta hapësh këtë muaj fisnik me gjënë më të mirë që mund të mirëpritet ai. Është fjala që ta shpresosh mëshirën dhe faljen e Allahut të Lartësuar në formën...

TRENDI I PYETJEVE