Pyetja:

Në sa mënyra bëhet njeriu xhunub?

***

Përgjigjja:

Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi të Dërguarin e Tij Muhamed, mbi familjen, mbi shokët dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit.

Personi bëhet xhunub (i papastër) në këto raste:
1. Nëse ndodh ejakulimi i spermës me epsh, pa marrë parasysh në çfarë forme ndodh kjo, qoftë edhe duke qenë në gjumë. Gjithashtu edhe ejakulimi i femrës është i njëjtë.
2. Pas marrëdhënieve intime, mirëpo këtu duhet pasur parasysh se edhe mashkulli edhe femra bëhen të papastër (xhunubë) atëherë kur organi i mashkullit depërton në organin e femrës, por nëse ndodh që organet vetëm preken, atëherë ata nuk konsiderohet se janë bërë xhunubë.
Gjithashtu këtu duhet pasur parasysh se ata bëhen të papastër nëse ndodh kjo formë e marrëdhënieve (depërtim i organit të mashkullit në organin e femrës), edhe nëse nuk bëhet ejakulimi.
3. Gruaja gjatë periudhës së menstruacioneve dhe të lehonisë (pas lindjes) konsiderohet e papastër, prandaj as nuk falet as nuk agjëron.

Këto janë rastet kur njeriu bëhet i papastër dhe në këto raste ai obligohet të pastrohet (merr gusul).

Allahu e di më së miri!

Alaudin Abazi