Pyetja:

Nëse futim ujë në hundë ose kur bëjmë gargarë (futja e ujit në gojë gjatë abdesit) dhe pa dashje na depërton uji brendësinë e barkut, a e prishim agjërimin apo jo !?

***

Përgjigjja:

Jo. Agjërimi në këtë nuk prishet nëse një gjë e tillë bëhet pa dashjen tënde, porse duhet të keni kujdesë gjatë agjërimit në këto gjëra. Themi se nuk e prishë agjërimin, duke u bazuar në fjalën e Allahut ku thotë: “Nuk është mëkat nëse gaboni, por nëse atë e bëjnë me qëllim zemrat tuaja; se, Allahu është falës dhe mëshirues“. (Ahzab: 5)
Allahu është më i Dituri!

Shejh Ibn Uthejmin

Përktheu: Suad B. Shabani