Pyetja:

Cilat janë argumentet se zekati për mallrat tregtare është i detyrueshëm? Sepse kam dëgjuar se ka disa dijetarë që thonë se nuk është obligim dhënia e zekatit për ta.

***

Përgjigja:

Shumica e dijetarëve (duke përfshirë katër imamët, Ebu Hanifën, Malikun, Shafiun dhe Ahmedin) janë të mendimit se është e detyrueshme të jepet zekati për mallrat tregtare.

Ata cituan shumë dëshmi për këtë nga Kurani dhe suneti dhe fjalët e sahabëve.
Këto dëshmi përfshijnë:

Ajeti në të cilin Allahu i Lartësuar thotë: “O besimtarë! Jepni nga të mirat që keni fituar ju dhe nga ato që ua kemi dhënë Ne, nga frytet e tokës.” (Bekare: 267)
Muxhahidi tha: ‘Kjo u shpall në lidhje me tregtinë.’

Transmetohet se Samurah ibn Xhundub ka thënë: ‘I Dërguari i Allahut ﷺ do të na udhëzonte që të jepnim zekatin për atë që përgatitëm për shitje.’ [1]

Transmetohet se Ebu Dherri ka thënë: ‘E kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut duke thënë: “Për deve u takon zekati; për delet i takon zekati; për bagëtinë u takon zekati; për veshjet i takon zekati…”’ [2]

————————————–

[1] Ebu Davudi (1562) I dobët nga Albani në el-Irwa’ (827)

[2] Darakutni dhe Hakimi. Sahih nga Neveviu në el-Mexhmu’ (6/4)