Ҫfarë dispozite në sheriat ka zekatulfitri? Zekatul-fitri është vaxhib për çdo mysliman sipas hadithit të Ibën Abasit radijAllahu anhuma i cili thotë: “Ia ka obliguar i dërguari i Allahut myslimanëve zekatul-fitrin një s’aë1 me hurma, apo një s’aë me drithë; për robin dhe të lirin, për mashkullin dhe femrën, për të voglin dhe të madhin dhe...
A bën të jepet sadakatul-fitri në institute fetare, bashkësi islame, apo organizata bamirëse, që pastaj ata ta shpërndajnë? Lejohet të jepet në organe kompetente dhe organizata bamirëse sadakatul-fitri në sasitë e përmendura dhe në vlerën e tyre në para, por me kusht që të dihet me bindje të sigurt se ato do të...
Pyetje: Cili është gjykimi për të dhënë me dashje më shumë se 1 sa’a për zekatul-fitr dhe të konsiderojmë këtë shtesë si bamirësi? Përgjigje: Nuk ka të keqe në këtë. Është mirë që të jepet më shumë, kjo është në rregull. Ndërsa nuk është e lejuar për të dhënë më...
  بسم الله الرحمن الرحيم Pyetje: A pranohet agjërimi nëse nuk e japim zekati fitrin në ushqime? Përgjigje: Shumica e shkollave juridike (medh’hebeve) dhe dijetarëve të ndryshëm janë të mendimit se zekati i fitrit duhet të jepet në ushqime dhe jo në vlerë monetare. Ndërsa një pjesë e dijetarëve, përfshi këtu medh’hebin...
Shejh Muhamed ibën Salih, elUthejmin, Allahu e mëshiroftë ka thënë:Sa i përket urtësisë së obligimit të nxjerrjes së Zekatul-Fitrit, për urtësinë e saj veçse është transmetuar një hadith nga Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem, hadith që e transmeton Ibën Abbasi, radijAllahu anhuma, ku thotë: “E ka bërë obligim i...
Pyetje: Kur është më mirë të nxirret zekati i pasurisë, në Ramazan apo në Dhul-Hixhe? Përgjigje: Zekati në mënyrë obligative kërkohet kur pasuria plotëson vitin dhe nuk lejohet atij që i është bërë detyrë nxjerrja e tij ta vonojë nga momenti kur ajo plotëson vitin, por nëse dikush do të...
Pyetje: A lejohet që të japim zekatin në shoqatat e bamirësisë? Përgjigjja: Nëse përgjegjësit e tyre janë të besueshëm dhe zekatin e shpërndajnë tek persona të cilët i plotësojnë kushtet për të përfituar nga pasuria e zekatit, atherë nuk ka ndonjë të keqe me ua dhënë zekatin shoqatave të këtilla,...
Përgjigje: Kur njeriu ia jep zeqatin personit që e meriton, mirëpo ky person nuk e ka zakon të pranojë zeqatin, atëherë e ka detyrim dhënësi i zeqatit që ta lajmërojë se kjo pasuri është zeqat. Kështu që ta dijë ai per- son dhe më pas të vendosë se a...
Pyetje: A lejohet që vëllai t’ia japë zekatin vëllait të tij nevojtar (i cili është i varfër, punon por të ardhurat nuk i mjaftojnë)? A lejohet t’ia japë zekatin xhaxhait të tij të varfër? A lejohet që gruaja t’ia japë zekatin e pasurisë vëllait, hallës, apo motrës së saj? Përgjigje: Nuk ka...
Përgjgje: Nëse ato para qëndrojnë tek ai për 1 vit hënor, atëherë duhet të jepet zekati për to. Kështu ai e ka shitur tokën dhe ende nuk e ka blerë apo ndërtuar shtëpinë, derisa paratë kanë bërë një vit hënor tek ai, atëherë duhet dhënë zekati sepse ato janë...

TRENDI I PYETJEVE