Një njeri i varfër e merr zegatin nga shoku i tij i pasur duke i thënë se do ta shpërndaje, pastaj e merr për vete, a lejohet kjo vepër? Përgjigje: Këtë e ka haram dhe kjo bie ndesh me emanetin, sepse pronari i zeqatit ia jep në mënyrë që...
Pyetja: Jetoj me qira dhe burri im nuk punon, por unë i kam ruajtur disa mijëra euro, andaj a duhet paguar zekatin nëse mbledhim një shumë parash për të blerë banesë apo makinë? *** Përgjigjja: Sa i përket zekatit për shumën e grumbulluar për blerje të shtëpisë, disa dijetarë konsiderojnë që nuk jepet...
Pyetja: A lejohet që të hapim bunare për prindërit e mi dhe prindërit e burrit me paratë e zekatit? *** Përgjigjja: Jo, kjo nuk lejohet. Sepse ato janë paratë e zekatit e kështu i bie sikur po ia jep zekatin babait tënd. Dhe nuk ke të drejtë të ia japësh babai tënd zekatin. Paratë...
Pyetja: A mund të japim zekatin për ndërtimin e një xhamie? *** Përgjigjja: Jo, kjo nuk lejohet. Ndërtimi i xhamisë nuk hyn në grupet e përmendura në Kuran: "Allahu caktoi obligim që lëmosha (zeqati etj.,) t'ju takojnë vetëm: të varfërve (nevojtarëve), të ngratëve (që s'kanë fare), punonjësve (që e tubojnë), atyre që duhet...
Pyetja: Kur dhe sa duhet paguar zekati? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ Nëse dikush posedon pragun minimal të pasurisë dhe ka kaluar një vit i plotë hixhri që kur është fituar (ose ka arritur pragun minimal), ai duhet të japë zekatin për të. Pragu...
Pyetja: Nëse i ke 5000 euro, a duhet dhënë zekati për këto vetëm një herë, apo për çdo vjet nëse të rrin për dy tre vjet a më shumë këto pare? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut, ndërsa salavatet dhe selamet qofshin mbi të Dërguarin, Muhamedin ﷺ, mbi familjen e tij, mbi shokët...
Pyetja: Si ipet zekati për aplikacionet kompjuterike dhe programet softuerike? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Zekati i mallrave tregtare duhet të paguhet për çdo gjë që muslimani ofron për shitje me qëllim të tregtisë ose përfitimit, nëse vlera e tij arrin kufirin minimal (nisab) vetvetiu ose kur i shtohet asaj që ai zotëron...
Pyetja: Nëse i ke 5000 euro, a duhet me dhënë zekat për këto vetëm njëherë, apo për çdo vit nëse të rrinë për dy tre vjet a më shumë këto pare? *** Përgjigjja: Falenderimi i takon Allahut, ndërsa salavatet dhe selamet qofshin mbi të Dërguarin tonë, Muhamedin ﷺ, mbi familjen e tij, mbi...
Pyetja: Unë jam në punën time që dhjetë vjet. Unë nuk e kam paguar Zekatin gjatë gjithë kësaj kohe, jo pse e mohoj obligimin, ishte thjesht neglizhencë, duke e ditur që gjithmonë e kam parasysh fillimin e vitit të ri që të filloj të paguaj zekatin. Pas gjashtë vitesh fillova...
Pyetja: Cilat janë argumentet se zekati për mallrat tregtare është i detyrueshëm? Sepse kam dëgjuar se ka disa dijetarë që thonë se nuk është obligim dhënia e zekatit për ta. *** Përgjigjja: Shumica e dijetarëve (duke përfshirë katër imamët, Ebu Hanifën, Malikun, Shafiun dhe Ahmedin) janë të mendimit se është e detyrueshme të...

TRENDI I PYETJEVE