Pyetja:

Sa engjëj ka për secilin musliman? Cilat janë funksionet e tyre ndaj tij/saj?

***

Përgjigjja:

Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi të Dërguarin e Tij Muhamedin ﷺ, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit!

Engjëjt e nderuar i shoqërojnë fëmijët e Ademit që nga dita kur ata u formuan në barkun e nënave të tyre deri në ditën kur shpirti i tyre nxirret nga trupi i tyre në kohën e vdekjes. Ata i shoqërojnë edhe në varret e tyre dhe në botën tjetër.

– Shoqërimi i tyre në këtë botë është si vijon: 

1 – Ata kujdesen për të kur të krijohet

Transmetohet nga Enesi (Allahu qoftë i kënaqur me të) se Pejgamberi ﷺ ka thënë: “Allahu e cakton një engjëll në bark, i cili thotë: “O Zot, një nutfah (pikë e përzier), shkarkimet seksuale mashkullore dhe femërore)? O Zot, një ‘alakah (një mpiksje)? O Zot, një mudga (gungë mishi të përtypur)?” Kur Allahu vendos që të krijohet, (engjëlli) thotë: “O Zot, mashkull apo femër? I dënuar apo i bekuar? Cila është dispozita e tij? Sa është jetëgjatësia e tij?’ Dhe kjo është shkruar në barkun e nënës së tij.” [1]

2 – Ata e ruajnë të birin e Ademit

Allahu thotë (në Kuran):

Është njëlloj (për Të) nëse ndonjëri prej jush e fsheh fjalën e tij ose e deklaron atë haptazi, qoftë i fshehur natën ose i lirë ditën. Për të (çdo person), ka engjëj në vazhdimësi, para dhe pas tij. Ata e ruajnë atë me urdhër të Allahut.” (Rad: 10-11)

Komentatori i Kuranit, i cili e kishte kuptuar më mirë atë, Ibn ‘Abasi (Allahu qoftë i kënaqur me të) shpjegoi se mu’akqibat (përkthyer këtu si “engjëj në vazhdimësi”) u referohet engjëjve të cilët Allahu i ka caktuar për të ruajtur: njeri nga përpara dhe tjetri nga pas. Kur vjen urdhri i Allahut – kur Ai vendos që t’i ndodhë ndonjë aksident apo fatkeqësi etj. – engjëjt tërhiqen prej tij.

Muxhahidi tha: Nuk ka njeri që nuk ka një engjëll të caktuar për ta mbrojtur kur është në gjumë dhe kur është zgjuar, nga xhinët, njerëzit dhe kafshët e egra. Atij nuk i vjen gjë tjetër veçse engjëjt i thonë që të pastrohet, përveç asaj që Allahu e lejon që t’i ndodhë.

Një burrë i tha Ali ibn Ebi Talibit (Allahu qoftë i kënaqur me të): “Një grup nga (fisi) Murad deshi të të vriste.” ‘Aliu (Allahu qoftë i kënaqur prej tij) tha: “Për çdo njeri ka dy engjëj që e mbrojnë atë nga çdo gjë që nuk është e caktuar; kur vjen kaderi, ata tërhiqen dhe nuk qëndrojnë mes tij. Jetëgjatësia e caktuar e një njeriu është mbrojtja e tij.”

“Engjëjt në vazhdimësi” të përmendura në ajetin nga Suretul-R’ad janë ato që përmenden në një ajet tjetër):

Vetëm Ai është mbizotërues ndaj robërve të vet. Ndaj juve dërgon rojë (cakton engjëj) derisa kur t’i vijë ndonjërit prej jush vdekja, atij ia marrin shpirtin të dërguarit tanë (të tjerë) dhe ata nuk bëjnë kurrfarë lëshimi.” (Enam: 61)

 Kujdestarët që i dërgon Allahu e mbrojnë njeriun derisa të vijë koha e caktuar (e vdekjes) që i është caktuar.

3 – Engjëjt që shkruajnë hasenat (veprat e mira) dhe sejjet (veprat e këqija)

Çdo njeri ka dy engjëj që i shkruajnë veprat e tij, të mira dhe të këqija, të vogla dhe të mëdha. Allahu thotë në Kuran:

Por, me të vërtetë, mbi ju (janë caktuar engjëjt përgjegjës për njerëzimin) për t’ju vëzhguar. Kiraman (I nderuar) Katibeen – duke shkruar (veprat tuaja). Ata e dinë gjithçka që ju bëni.” (Infitar: 10-12)

“Dhe vërtet Ne e krijuam njeriun dhe Ne e dimë se çfarë i pëshpërit ai vetes. Dhe Ne jemi më afër tij se damari i qafës së tij (me dijen Tonë). (Mos harroni) se dy engjëjt (që regjistrojnë) marrin (çdo qenie njerëzore), njëri i ulur në të djathtë dhe tjetri në të majtë (për të vënë në dukje veprimet e tij ose të saj). Ai (ose ajo) nuk shqipton asnjë fjalë, por pranë tij ka një vëzhgues të gatshëm (për ta regjistruar atë). (Kaf: 16-18)

Engjëlli në të djathtë shënon hasenat (veprat e mira) dhe engjëlli në të majtë shënon sayjiat (veprat e këqija).

Transmetohet nga Ebu Umame se i Dërguari i Allahut ﷺ ka thënë: “Engjëlli në të majtë nuk shkruan asgjë derisa të kalojnë gjashtë orë pasi një musliman të bëjë një vepër të keqe. Nëse pendohet dhe i kërkon Allahut falje, e lë mënjanë (nuk e shënon), përndryshe shënon një (sejjeh/vepër të keqe). [2]

 Pasi ta dimë këtë, do të bëhet i qartë numri i engjëjve që e shoqërojnë djalin e Ademit pasi ai të lindë: katër engjëj.

 Ibn Kethiri (Allahu e mëshiroftë) ka thënë:

 “Ajeti kuranor: “Për të (çdo person) ka engjëj në vazhdimësi, para dhe pas tij. Ata e ruajnë atë me urdhrin e Allahut‘ (Rad: 10-11) do të thotë: çdo njeri ka engjëj që e ruajnë me radhë natën dhe ditën, të cilët e mbrojnë atë nga e keqja dhe nga aksidentet, ashtu siç i’a regjistrojnë engjëjt e tjerë me radhë: veprat e tij, të mira dhe të këqija, natën dhe ditën. Dy engjëj, në të djathtë dhe në të majtë, regjistrojnë veprat e tij. Ai në të djathtë i shkruan hasenat (veprat e mira) dhe ai në të majtë i shkruan sayjiat (veprat e liga). Dy engjëj të tjerë e ruajnë dhe e mbrojnë, një nga pas dhe një nga përpara. Pra, ka katër engjëj ditën dhe katër të tjerë gjatë natës.” [3]

Allahu e di më së miri.

islamqa.com

———————————————-

[1] Buhariu, Muslimi

[2] Taberani

[3] Tefsir Ibn Kethiri

Comments are closed.