Të ngriturit në këmbë për mysafirin

198. I nderuar hoxhë! A lejohet të ngrihesh në këmbë kur hyn dikush brenda, kur dihet se Pejgamberi, lavdërimi dhe paqja e Allahut qoftë mbi të, nuk i ka lejuar të ngrihen në këmbë kur ai ka hyrë brenda?

Përgjigjja: Është e vërtetë se i Dërguari i Allahut [sal-lAllahu alejhi ve sel-lem] nuk ka pasur dëshirë të ngrihen shokët e tij në këmbë kur ai hynte në ndonjë ndejë a tubim, mirëpo nga kjo nuk mund të nxirret konstatimi se është e ndaluar të ngrihemi në këmbë për dikë që hyn brenda, por nga ky gjest kuptojmë vetinë e modestisë dhe të thjeshtësisë së të Dërguarit të Zotit [sal-lAllahu alejhi ve sel-lem].

Gjithashtu ai dëshironte që t’i kundërshtonte traditat e mendjemëdhenjve e mizorëve, të cilët kërkonin që njerëzit të ngrihen në këmbë apo t’u përulen. Pejgamberi [sal-lAllahu alejhi ve sel-lem] nuk donte t’u përngjante atyre njerëzve, pastaj dëshironte që të mos i ngarkonte njerëzit duke u ngritur dhe ulur, ashtu siç zgjodhi që të mos dallohej nga shokët e tij në fjetje, ushqim e kështu me radhë.

Ngritja në këmbë me rastin e pritjes së ndonjë mysafiri, ngritja për t’u përshëndetur me të, posaçërisht në rastet kur njeriu është nikoqir, është veti bujarie dhe respekti.

I Dërguari i Allahut [sal-lAllahu alejhi ve sel-lem] ishte ngritur në këmbë për Fatimen r.a., ashtu siç është ngritur edhe ajo për të[1].

Pejgamberi [sal-lAllahu alejhi ve sel-lem] i ka urdhëruar ensarët që të ngrihen në këmbë për Sa’d bin Muadhin me rastin e gjykimit të tij ndaj fisit Benu Kurejdha dhe u ka thënë: “Ngrihuni për zotërinë tuaj!”[2]

Prandaj ngritja në këmbë në shenjë respekti dhe nderimi ndaj atij që na vjen në shtëpi bën pjesë në etikën e mirësjelljes, madje është e preferuar, në veçanti nëse personi është dijetar, pushtetar, autoritar e të ngjashëm. Kjo ngritje për të është në shenjë respekti dhe jo për hipokrizi, syfaqësi e madhërim. Me këtë traditë kanë vazhduar të punojnë selefët – të parët tanë, siç ka thënë Imam Neveviu, duke sjellë edhe shumë argumente për këtë.

Është e ndaluar ngritja në këmbë me qëllim adhurimi apo madhërimi të dikujt.

Po ashtu është e ndaluar që personi të ketë dëshirë t’i ngrihen njerëzit në këmbë, ngase kjo dëshirë në vetvete përmban kryelartësi të shëmtuar dhe mendjemadhësi. Për këtë lloj njerëzish, Pejgamberi [sal-lAllahu alejhi ve sel-lem] ka thënë: “Kush dëshiron që njerëzit t’i ngrihen në këmbë, le të përgatitë ulësen e tij prej zjarri.”[3]

Allahu e di më së miri.

Dr. Shefqet Krasniqi

————————————————————

[1] Ebu Davudi, nr. 5217; Tirmidhiu, nr. 3872, dhe ka thënë: “Hadithi është hasen sahih”.

[2] Buhariu, nr. 3043′ Muslimi, nr. (1768) 64.

[3] Tirmidhiu, nr. 2755, dhe ka thënë: “Hadithi është hasen”.