Pyetja:

A do të shpërblehet muslimani për dëgjimin e mësimeve mbi diturinë islame?

***

Përgjigjja:

Falënderimi i takon Allahut.

Kërkimi i diturisë është një nga punët e mira më të virtytshme dhe është mënyra më e mirë në të cilën njeriu mund ta kalojë kohën e tij dhe rruga më e mirë që do ta shpie muslimanin në Xhenet.
Po sjellim disa thënie të dijetarëve mbi vlerën e mësimit dhe diturisë.
Abdullah Ibn Mesudi ka thënë: Studimi është lutje.
Sufjan eth-Theuri ka thënë: Nuk ka vepër pas obligimeve më të virtytshme se kërkimi i diturisë.
Zuhriu ka thënë: Allahu nuk adhurohet me diçka si kërkimi i diturisë.
Transmetohet se ‘Abdullah ibn Vehbi ka thënë: Unë isha me imam Malikun kur erdhi koha e namazit të drekës ose ikindisë, kur i lexoja dhe studioja me të. I mblodha librat e mi dhe u ngrita për të falur namazin dhe Maliku tha: Çfarë është kjo? Thashë: Po ngrihem të falem. Ai tha: Kjo është diçka e çuditshme. Ajo për të cilën po ngriheni nuk është më e mirë se ajo që keni bërë, nëse qëllimi juaj është i shëndoshë.
Pa dyshim, dëgjimi i mësimeve të dijetarëve si personalisht ashtu edhe në incizim është një nga mjetet më të rëndësishme për arritjen e diturisë. Në ditët e sotme, falënderimi i takon Allahut, Allahu na ka vënë në dispozicion shumë mjete për të përfituar nga ajo që dijetarët mësojnë në mësimet e tyre, duke përfshirë mësimet që janë të regjistruara në kaseta, CD dhe media të tjera. Ka një sërë përfitimesh në dëgjimin e këtyre mësimeve të regjistruara:
1.. E trajnon studentin të dëgjojë me vëmendje, që është një etiketë e rafinuar dhe qëndrim i mirë që e ndihmon studentin të mësohet të marrë njohuri dhe të mësojë nga folësi dhe të ndalojë së kërkuari mundësi për ta bërë veten në qendër të vëmendjes. Sufjan eth-Theuri ka thënë: Hapi i parë në arritjen e diturisë është të heshturit, pastaj të dëgjosh, pastaj të mësosh përmendësh, pastaj të veprosh sipas saj, pastaj ta përhapësh atë dije. [3]
2.. I mundëson nxënësit të dëgjojë përsëri fjalët e dijetarit nëse ai nuk e ka kuptuar herën e parë, sepse disa komente mund t’i ketë të vështira për t’i kuptuar, por nëse ai i dëgjon përsëri do të bëhet e qartë se atij.
3.. E bën të lehtë shkrimin e disa pikave të dobishme, pasi ai mund të ndalojë regjistrimin ose të dëgjojë disa pjesë përsëri.
4.. Shkurton distancat e gjata për kërkuesit e dijes që nuk janë në gjendje të udhëtojnë për të mësuar drejtpërdrejt nga dijetarët. Në ditët e sotme audio biblioteka islame përmban qindra komente dhe mësime të dobishme, të cilat studentit i kursejnë shumë kohë, mund dhe para.
5.. Është e mundur t’i merrni këto mësime me vete dhe t’i dëgjoni në rrethana të ndryshme: në rrugë gjatë vozitjes, gjatë punës dhe të ngjashme. Kjo është përdorimi i mirë i kohës dhe mbushja e kohës së lirë. Por këto përfitime dhe avantazhe nuk do të thotë se ne mund të heqim dorë nga ndjekja e mësimeve dhe të mësuarit drejtpërdrejt nga studiuesit. Secila metodë ka të mirat dhe përparësitë e saj, dhe kërkuesi i suksesshëm i dijes është ai që i shfrytëzon mirë të gjitha mundësitë dhe di të marrë nektar nga të gjitha lulet e kopshtit. Shpresojmë që me mëshirën e Tij Allahu, xh.sh., do të caktojë shpërblim për këdo që i dëgjon mësimet e regjistruara, dhe se do të zbresë mbi ta qetësinë dhe do t’u japë mëshirën e Tij, siç thuhet në pus. hadithi i njohur: “Askush nuk mblidhet në një nga shtëpitë e Allahut, duke lexuar librin e Allahut dhe duke e studiuar së bashku, por mbi ta do të bjerë qetësia, do t’i pushtojë mëshira, do t’i rrethojnë engjëjt dhe Allahu do t’ua përmendë atyre që janë me Të.” [2]
Allahu e di më së miri.

islamqa.com

———————–

[1] Hiljetul Evlija’ (6/361)

[2] Raudatul-Ukala (34

[3] Muslimi (2699)