Pyetja:

A është jeta e varrit shenjë për gjendjen në Ahiret?

***

Përgjigja:

Edhe pse në Ditën e gjykimit njeriu do të pyetet në detaje dhe në jetën e varrit nuk do të pyetet për çdo detaj të jetës që ka jetuar, përsëri jeta e varrit është shenjë e qartë për ecurinë e njeriut në Ditën e Gjykimit. Përderisa sipas haditheve të sakta, njeriut besimtar do t’i hapet një derë për nga Xheneti, prej së cilës do t’i vijë nga flladet freskuese dhe erërat e këndshme të tij dhe do t’i jepet mundësia t’i hapet një derë për nga Xheneti që të shikojë vendin e përjetshëm që e pret, dhe anasjelltas për jo besimtarin i cili do të përjetojë të kundërtën [1], atëherë njeriu e dallon vetë që në varr se çfarë e pret në Ditën e Gjykimit, për mirë ose për keq qoftë.

Gjithashtu, në një hadith, Pejgamberi (ﷺ) ka thënë: “Varri është banesa e parë nga banesat (vendqëndrimet) e ahiretit, nëse shpëton prej tij, çdo gjë më pas do të jetë e lehtë. E, nëse nuk shpëton prej tij, çdo gjë më pas do të jetë e vështirë.” [2]

Allahu e di më së miri.

Komisioni i Pyetje & Përgjigjeve pranë LHSH.

—————————–

[1] “Sunnen” Ebu Davudit nr 4753 dhe “Musned” imam Ahmed 4/288
[2] Transmetuan Ahmedi 1/63 dhe Tirmidhiu nr 2308.