Pyetja:

Çfarë mendoni për agjërimin e gjashtë ditëve pas Ramazanit në muajin Sheval? Në Muata’ Malik thuhet se Imam Malik ibn Enesi ka thënë në lidhje me agjërimin gjashtë ditë pas agjërimit të Ramazanit se ai nuk kishte parë ndonjë dijetar apo fekih të agjëronte këto ditë dhe nuk kishte dëgjuar që ndonjë nga selefët ta bënte këtë, dhe se dijetarët e konsideruan atë si mekruh dhe u frikësuan se ai ishte bidat dhe se kjo është bashkim me Ramazanin me diçka që nuk është pjesë e tij. Kjo shfaqet në el-Muwatta’, nr. 228, pjesa e parë.

***

Përgjigjja:

Falënderimi i takon Allahut.

Është vërtetuar nga Ebu Ejubi (Allahu qoftë i kënaqur me të) se i Dërguari i Allahut ﷺ ka thënë: “Kush agjëron Ramazanin dhe e pason atë me agjërimin e gjashtë ditëve nga muaji Sheual, është njësoj sikur ka agjëruar të gjithë kohën (vitin)” [1]

Ky është një hadith sahih që tregon se agjërimi i gjashtë ditëve të Shevalit është Sunet. Shafiu, Ahmedi dhe një numër dijetarësh kryesorë e ndoqën këtë. Nuk është e saktë të kundërshtohet ky hadith me arsyet që disa dijetarë përmendin për këtë agjërim mekruh, si frika se mos një injorant mund të mendojë se ky është pjesë e Ramazanit, ose frika se njerëzit mund të mendojnë se kjo është e detyrueshme, ose se ai nuk ka dëgjuar që një nga dijetarët e mëparshëm agjëronte këto ditë, sepse të gjitha këto janë spekulime, të cilat nuk mund të përdoren për të kundërshtuar sunetin sahih. Nëse dihet diçka, kjo është dëshmi kundër atyre që nuk e dinë.

Dhe Allahu e di më së miri.

islamqa.info

—————-

[1] Ahmedi, 5/417; Muslimi, 2/822; Ebu Daudi, 2433; Tirmidhiu, 1164.