Pyetja:

Ai që vdes duke mos i bërë shok Allahut a do të hyjë në Xhenet, nëse ka kryer mëkate të mëdha?

***

Përgjigjja:

Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ.

E lusim Allahun që t’ju ndihmojë t’i bindeni Atij dhe t’jua lehtësojë thirrjen e njerëzve në fenë e Tij. Për sa i përket asaj që keni pyetur, nuk ka kundërthënie, falënderimi i takon Allahut. Allahu i Lartësuar thotë në Kuran: “Vërtet, Allahu nuk ia fal shoqërinë Atij, por më pak se kaq ia fal kujt të dojë. Dhe ai që i bën shok Allahut, me siguri ka trilluar një mëkat të madh.” (Nisa: 48)

Dhe Ai, qoftë i lavdëruar, thotë: “Vërtet, Allahu nuk ia fal shoqërinë Atij, por më pak se kaq ia fal kujt të dojë. Dhe ai që i bën shok Allahut, me siguri ka humbur shumë.” (Nisa: 116)

Dhe Ai, qoftë i lavdëruar, thotë: “Dhe ata që nuk adhurojnë me Allahun zot tjetër ose e vrasin shpirtin që Allahu e ka ndaluar (të vritet), përveçse me të drejtë, dhe nuk kryejnë marrëdhënie seksuale të palejueshme. Dhe kushdo që duhet ta bëjë këtë do të dënohet. Atij i shumëfishohet dënimi në Ditën e Kiametit dhe aty do të mbetet i poshtëruar. Me përjashtim të atyre që pendohen, besojnë dhe bëjnë vepra të mira. Atyre Allahu do t’ua zëvendësojë veprat e këqija me të mira. Dhe Allahu është gjithnjë Falës dhe Mëshirëplotë. Dhe ai që pendohet dhe bën vepra të mira, me të vërtetë kthehet te Allahu me pendim (të pranuar).” (Furkan: 68-71)

Ajo që përmendet në suren en-Nisa ka të bëjë me atë që vdes duke i bërë shok Allahut pa u penduar nga kjo në jetën e kësaj bote. Ai që e takon Allahun duke i bërë shok Atij, është ai që Allahu nuk do ta falë. Ky dënim është duke u privuar nga falja përgjithmonë për këtë mëkat, përkatësisht vdekjen duke i bërë shok Allahut të Lartësuar. Sa i përket asaj që përmendet në suren Furkan për atë që i bën shok Allahut, ose bën mëkate të mëdha që e dënojnë njeriun në Xhehenem, ai që bën ndonjë nga ato gjëra, pastaj pendohet nga ajo para se t’i arrijë vdekja, Allahu do t’i drejtohet atij me mëshirë dhe do t’ia falë mëkatin.

Kështu, këta njerëz që i shoqëruan të tjerët me Allahun ose kryen ndonjë nga mëkatet e tjera të mëdha të përmendura, kanë dy gjëra të përbashkëta: Së pari: për atë që e bën këtë, Allahu ia tërheq vërejtjen për dënimin në zjarrin e xhehenemit, si shpërblim për mëkatin e tij, qofshin ai mëkat i tij shok Allahut (shirk) apo ndonjë mëkat tjetër.

Së dyti: për atë që pendohet para se të vdesë, Allahu do t’i drejtohet atij me mëshirë dhe do t’ia falë mëkatin, me mëshirën dhe mëshirën e Tij, sepse Islami e fshin atë që ishte para tij, ndërsa pendimi fshin atë që kishte ardhur më parë. Allahu i Lartësuar thotë: “Thuaju atyre që nuk besuan se nëse pushojnë, do t’u falet ajo që ka ndodhur më parë.” (Enfal, 38)

Nga sa përmendëm më sipër, mund të kuptojmë disa gjëra: Së pari: ai që vdes duke i bërë shok Allahut, Allahu ia ndalon Xhenetin dhe vendbanimi i tij do të jetë Xhehenemi. Së dyti: se kushdo që pendohet, Allahu do t’i drejtohet atij me mëshirë, edhe nëse ai i ka shoqëruar të tjerët ose ka bërë ndonjë mëkat tjetër të madh.

Së treti: Nëse vdes dikush që ka bërë mëkate të mëdha, por nuk i ka bërë shok Allahut, ai i nënshtrohet vullnetit të Allahut: nëse do, do ta dënojë dhe nëse do, do ta falë. Por nëse Ai e ndëshkon atë, ai nuk do të qëndrojë përgjithmonë në Xhehennem; përkundrazi fati i tij përfundimtar do të jetë xheneti. Transmetohet nga Ibn Abbasi (Allahu qoftë i kënaqur me të) se disa prej mushrikëve vranë dhe e bënë atë shumë, dhe ata bënë zina dhe e bënë atë shumë. Pastaj erdhën te Pejgamberi ﷺ dhe i thanë: “Ajo që thoni dhe po thërrisni është e mirë, sikur të na thoni se ka ndonjë shlyerje për atë që kemi bërë.” [1]

Pastaj u shpallën fjalët: “Dhe ata që nuk i luten Allahut zot tjetër ose nuk e vrasin shpirtin që Allahu e ka ndaluar (të vritet), përveçse me të drejtë, dhe nuk kryejnë marrëdhënie seksuale të paligjshme.” (Furkan: 68)
Dhe: “Thuaj: “O robërit e Mi, të cilët e keni ngarkuar veten me shumë gabime (duke bërë mëkate), mos e humbni shpresën ndaj mëshirës së Allahut.” (Zumer: 53)

Transmetohet se Enes ibn Maliku ka thënë: E kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut ﷺ duke thënë: “Allahu, qoftë i bekuar dhe i lartësuar, thotë. : “O biri i Ademit, nëse mëkatet e tua do të arrinin retë e qiellit, atëherë do të kërkoje prej Meje që të të fal, do të të falja dhe nuk do të kisha problem. O biri i Ademit, nëse do të vish tek unë me një tokë të mëkateve, e pastaj do të më takosh duke mos më shok asgjë, do të vija te ti me falje prej dheu.” [2]

Transmetohet se Ibn Mesudi (Allahu qoftë i kënaqur me të) ka thënë: I Dërguari i Allahut ﷺ ka thënë: “Kush vdes duke i bërë shok Allahut do të hyjë në Xhehennem.” [3]

Transmetohet se Xhabiri ka thënë: “Një burrë erdhi te Pejgamberi ﷺ dhe i tha: O i Dërguar i Allahut, cilat janë dy gjërat që vendosin për fatin e një personi? ka thënë: “Kush vdes duke mos i bërë shok Allahut, do të hyjë në Xhenet, e kush vdes duke i bërë shok Allahut, do të hyjë në Xhehenem”.[4]

Esh-Shevkani (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: “Nuk ka dallime në mendime në mesin e muslimanëve në lidhje me faktin se nëse politeisti vdes duke i bërë shok Allahut, ai nuk do të falet në atë mënyrë që Allahu t’i falë ata që nuk i bëjnë shok Atij, në përputhje me vullnetin e Tij dhe dekret. Sa i përket atyre që nuk i bëjnë shok Allahut prej mëkatarëve në mesin e muslimanëve, ata i nënshtrohen vullnetit të Allahut; Ai do të falë kë të dojë dhe do të dënojë kë të dojë.” [5]

Ai gjithashtu tha: “Nëse ai që i bën shok Allahut pendohet, Allahu do ta falë atë që bëri duke i bërë shok Allahut, sipas konsensusit të muslimanëve.” [6]

Allahu e di më së miri.

islamqa.info

—————————————————————–

[1] Buhariu (4810) dhe Muslimi (122)

[2] Tirmidhiu (3540); Shejh Albani në Sahih Tirmidhi.

[3] Buhariu (1238) dhe Muslimi.

[4] Muslimi (93).

[5] Fet’hul Kadir 1/717.

[6] Fet’hul-Kadir 4/667.

Comments are closed.