Dënimi dhe shpërblimi në varr Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë vetëm Allahut xhele shanuhu. Salavatet qofshin mbi të Dërguarin e Tij, Muhamedin salallahu alejhi ue selem, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit.Çdo musliman...
▪️Jemi njoftuar se njerëzit në lidhje me besimin kanë një besë të hershme të cilën Allahu i madhëruar ua ka marrë që para krijimit të tyre, kur ata ishin grimca në trupin e Ademit -alejhi selam- dhe ajo besë ka bërë që ata të lindin në natyrë të pastër...
Pyetësi: A mundet jomyslimani ta falë namazin? Dr. Naik: Nëse vërtet dëshiron të marrë pjesë në faljen e namazit, ai duhet të besojë në Allahun. Nëse ai është jomysliman që ka ndërmend që ta pranojë islamin, ehlen ve sehlen/mirë se vjen! Namazi do të pranohet nëse kryhet me përulje dhe...

Çka është IMANI-BESIMI?

IMANI-BESIMI Imani është besim i paluhatshëm dhe pranim i gjithë atyre gjërave të cilat Allahu dhe i Dërguari i Tij kanë urdhëruar të besojmë, si dhe nënshtrim ndaj ligjit të Allahut në aspektet e tij të dukshme dhe në të fshehurat.Ai është vërtetim dhe besim i zemrës, që përmban veprat...
Pyetje: A mund të bëjë ndokush adhurime dhe t’i dijë hollësisht ato duke e ndjekur Kuranin, pa (u kthyer) në Sunet? Përgjigjja: Nuk ka mundësi, për faktin se Kurani urdhëroi të ndiqet Suneti. Askush nuk mund të hyjë në Xhenet, veçse duke e ndjekur Kuranin dhe Sunetin. Për këtë arsye,...
Natyrshëm teksa isha në një familje, ku për shkak të varfërisë edhe ambienti rrethues i jetës së tyre linte shumë për të dëshiruar, më erdhi ndërmend një pyetje: intelekti, besimi i pastër, a ka gjasa të rritet i shëndetshëm në një ambjent të ndotur moralisht? Këtu gjithashtu përveç anës...
▪️  Fjala El-Hamdulilah është lavdërim për Allahun e madhëruar me kuptim: Lavdi Allahut! ▪️ Allahu lavdërohet me të për çdo gjë, e mirë qoftë ajo apo e keqe dhe është prej nënshtrimit të plotë të njeriut para vullnetit të Zotit të Tij. ▪️ Aishja radijAllahu anha tregon se Profeti sal-lAllahu alejhi...
JETA Me siguri se, këtë shkrim, në këtë moment, je duke e lexuar në dhomën tënde, i ulur në karrige dhe sigurisht se ke edhe rroba të veshura. Unë të pyes: Për çfarë arsye? Pse i ke rrobat e veshura dhe çfarë roli luan karrigia? Pasi që këto janë pyetje...
Teuhidi Rububijeh nënkupton njësimin e Allahut në veprimet e Tij, siç është krijimi, sundimi, furnizimi, etj. Këtë lloj të teuhidit nuk mohon përveçse një pakicë shumë e vogël e njerëzve. Ashtu siç e mohoi Fir’auni duke thënë: Unë jam Zoti juaj më i larti dhe ashtu siç e mohojnë...
TË DEKURIN E PASOJNË TRE GJËRA Falënderimi i takon Allahut, ndërsa salavatet dhe selamet qofshin mbi Pejgamberin e Allahut, mbi familjen e tij, mbi sahabët dhe mbi të gjithë ata që e pasojnë këtë Pejgamber deri në Ditën e Gjykimit. Transmeton Buhariu dhe Muslimi në dy Sahihat e tyre prej Enes ibn Malik-ut...

TRENDI I PYETJEVE