Pyetje: Çka është shirku i fshehur dhe shirku i vogël? Përgjigje: Shirku i fshehur në të njëjtën kohë është edhe shirk i vogël, me këtë nënkuptojmë veprimin për sy e faqe që është mbjellë në zemër, për shembull dikush falet për sy e faqe apo lexon Kur’an me këtë qellim, apo...
A lejohet të thuhet: “Allahu ia lehtësoftë dënimin e varrit”, për një të vdekur duke qenë se ai ka vdekur para disa vitesh? Nuk lejohet për askënd të themi: “Allahu ia lehtësoftë dënimin e varrit”, ngase në këtë mënyrë ti po beson se ai është duke u dënuar, gjë për...
Përgjigje: Ajo që duket nga hadithi: "…përveç sadakatul xharije…", ka për qëllim atë që e ka bërë i vdekuri gjatë jetës së tij, e jo ajo që bëjnë fëmijët e tij pas vdekjes. Sepse të mirën që mund t'ia bëjë fëmija e ka sqaruar Resulull-llahu, sal-lall-llahu alejhi ue sel-lem,...
Po nëse nuk e agjëroj muajin e Ramazanit? Të mos e agjërosh muajin e Ramazanit pa pasur ndonjë arsye e cila të pengon nga agjërimi, është mëkat i madh. Madje kjo bëhet shkak për të qenë larg nga mëshira e Zotit të Madhëruar. Ebu Hurejra tregon se Profeti (alejhi selam) pasi...
Pyetje: Cili është vendimi për udhëtimin gjatë Ramazanit për të shmangur agjërimin? Përgjigje:Falënderimi i takon Allahut. Shejh Ibn Uthejmini u pyet: Cili është vendimi për udhëtimin gjatë Ramazanit për të shmangur agjërimin? Ai u përgjigj:Agjërimi është obligim në parim, dhe është një nga shtyllat e Islamit, siç është e ditur. Nëse diçka...
Gjykimi i shkuarjes me vonesë në punë dhe dalja para kohes prej saj Shejh Muhamed ibën Salih elUthejmin, Allahu e mëshiroftë ka thënë: “Ashtu siç nuk ka dëshirë punëtori që shteti mos t’ia mungojë pagën, po ashtu edhe punëtori nuk duhet të lë diçka pa përmbushur nga e drejta e shtetit. Nuk...
Allahu i Lartësuar thotë: “…që Allahu ta njohë atë që i frikësohet Atij, kur askush nuk e sheh.” (El-Maide, 94). Në këtë kuptim, njëri nga selefët tha: “Frika jote nga era kur e lëviz derën, është më e rëndë sesa mëkati që je duke e bërë.” Njëri që ishte sprovuar...
Do të doja të di arsyen pse gratë me menstruacione nuk agjërojnë edhe pse agjërimi nuk ka të bëjë me papastërtinë? Falënderimi i takon Allahut. Së pari: Besimtari duhet t’i nënshtrohet vendimit të Allahut dhe ta pranojë atë edhe në qoftë se ai nuk e di urtësinë e tij; por ajo duhet...
Pyetje: A lejohet të mosagjërojë muslimani, nëse ai ka për të hyrë në provime? Komisioni i përhershëm i fetvave, thotë: “Provimet në fakultete apo në medrese nuk llogariten shkaqe të pranuara (legjitimuara) në Islam për t’u liruar muslimani nga obligueshmëria e agjërimit. Gjitjashtu, nuk lejohet t’i bindesh urdhërave të prindërve nëse...
•°Fikhu (të kuptuarit) i fesë°• Muauije bin Ebi Sufjan, Allahu qoftë i kënaqur me të, thotë: "E kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut (alejhi salatu ues selam) duke thënë:(مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ )“Atij që Allahu ia do të mirën, i mundëson fikhun (kuptimin) e fesë.”. Çfarë...

TRENDI I PYETJEVE