Tuesday, May 30, 2023
Pyetja: Si duhet trajtuar një djalë që është i pabindur ndaj prindërve të tij? Si duhet të sillen me djalin që kërcënon se do të vrasë nënën dhe sfidon prindërit e tij dhe e akuzon motrën për shthurje dhe zina, shkakton skandal në familjen e tij dhe gjithmonë debaton me...
Pyetja: A ka ndonjë shenjë para se njeriu të vdesë? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Askush nuk e di saktësisht se kur do të vdesë, apo në cilën tokë do të vdesë. Allahu i Lartësuar thotë: "Pa dyshim, vetëm Allahu e di Orën e caktuar. Ai e zbret shiun dhe e di ç’ka...
Pyetja: Unë jam një i ri musliman. Ndjej frikë nga njerëzit në përgjithësi dhe kjo më bënë të mbyllur deri në atë masë sa ndonjëherë mund të kem të drejtë për diçka por nuk e kërkoj sepse kam frikë. Zakonisht i shmang njerëzit sepse kam frikë se ata mendojnë keq...
Pyetja: Sipas normave islame, cili është definicioni i guximit dhe çfarë e ndihmon njeriun për ta zhvilluar atë? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Së pari: Guximi i referohet qëndrueshmërisë në zemër në momentin e rrezikut.” (Tahdhib al-Lughah (1/214); Lisan al-‘Arab 8/173). Së dyti: Në terma realë, guximi i referohet: Qëndrueshmëria e zemrës...
Pyetja: Si duhet trajtuar ata fëmijë që e kanë një dozë më të lartë të nervozës? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Rritja e fëmijëve në përgjithësi, e vajzave në veçanti, kërkon ndihmë të madhe nga Allahu xh.sh. Në kohët e lashta thuhej: Prindërit duhet t'i disiplinojnë fëmijët e tyre, por drejtësia vjen nga...
Pyetja: Ekuilibri i diturisë dhe padrejtësia e injorancës *** Përgjigjja: Në emër të Allahut, Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit Sa e çuditshme dhe e vajtueshme që është sjellja e shumicës së njerëzve në bisedat, mospajtimet dhe gjykimet e tyre. Duke u larguar nga drejtësia dhe baraspesha, e rënia në padrejtësi dhe dëm ndaj të tjerëve. Porse, cili është...
Pyetja: Cila është vlera e leximit të librave dhe e kërkimit të diturisë? *** Përgjigjja: Të flasësh e shkruash për diturinë është nder, ngase ajeti i parë në Kuran që Zoti i Madhëruar ja zbriti Pejgamberit Muhamed ﷺ ishte: “Lexo me emrin e Zotit tënd, i Cili krijoi (gjithçka), e krijoi njeriun nga...
Pyetja: A kanë folur melekët edhe me njerëz tjerë përpos se me ata që kanë qenë të dërguar të Allahut? *** Përgjigjja: Melekët janë krijesa të Allahut të Madhërishëm të cilat kryejnë punë të caktuara me të cilat i ka ngarkuar Allahu Fuqiplotë. Melekët nuk bëjnë asgjë jashta asaj me të cilën...
Pyetja: Një njeri nga India ka vendosur të shkoj në haxh në këmbë, edhe pse Allahu e ka begatuar me mundësitë për të udhëtuar për atje me mjete tjera të transportit. A është kjo e lejuar në aspektin islam? *** Përgjigjja: Kjo nuk është e lejuar ngase Allahu na ka urdhëruar të mos...
Pyetja: A është i vlefshëm përgjithmonë lavdërimi i dijetarit ndaj një personi që ka devijuar? *** Përgjigjja: Abdur-Rrahman Ibn Mulxheme, i cili vrau Aliun (Allahu qoftë i kënaqur me të) ishte hafiz i Kuranit. Omeri (Allahu qoftë i kënaqur me të) ka shkruar lavdërim me shkrim për të. "Nga prijësi i muslimanëve, Omer Ibn...

TRENDI I PYETJEVE