Allahu ua pranon mundin vetëm të devotshmëve. ▪️Kjo shprehje është thënë nga një prej bijve të Ademit -alejhi selam- kur u pranua mundi i tij dhe u refuzua mundi i të vëllait, e cila pastaj është shënuar nga Allahu i madhëruar në librat e Tij si kriter bazë në pranimin...
Pyetje:A shihet nata e Kadrit me sy, thjesht me sytë e njeriut, ngase disa njerëz thonë: “Nëse njeriu mund ta sheh natën e Kadrit, atëherë do të sheh dritë në qiell apo diç të ngjashme.” Si e ka parë i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem dhe sahabët...
Pyetje: Babi dhe nëna ime nuk dinë shkrimin dhe leximin, a lejohet t’ua lexoj atyre nga një hatme të Kuranit? A lejohet leximi i hatmes së Kur’anit për ata që dinë shkrimin dhe leximin, ngase dëshiroj t’ua bëjë hedije(dhuratë) sevapin e hatmes së Kur’anit? Dhe a lejohet t’i fus më shumë se...
Përgjigje: Ajo që duket nga hadithi: "…përveç sadakatul xharije…", ka për qëllim atë që e ka bërë i vdekuri gjatë jetës së tij, e jo ajo që bëjnë fëmijët e tij pas vdekjes. Sepse të mirën që mund t'ia bëjë fëmija e ka sqaruar Resulull-llahu, sal-lall-llahu alejhi ue sel-lem,...
Nata e Kadrit Nata e Kadrit është nata më e mirë në të gjithë vitin. Allahu i Madhëruar në Kuran thotë: "Nata e Kadrit është më e mirë se një mijë muaj." El-Kadr, 8. Pra, veprat më të vlefshme te Allahu, si: namazi, leximi i Kuranit, përmendja e Zotit, istigfari...
Hoxhë Irfan Tota A gjërues të nderuar, 10 ditëshi i fundit i Ramazanit eshte pjesa e tretë e agjërimit të këtij muaji të madhnueshëm. Për shkak të vlerës së madhe që kanë këto 10 ditë, është veçuar me disa cilësi E para: Profeti alejhi salatu ue selam, përpiqej duke shtuar adhurimin...
Po nëse nuk e agjëroj muajin e Ramazanit? Të mos e agjërosh muajin e Ramazanit pa pasur ndonjë arsye e cila të pengon nga agjërimi, është mëkat i madh. Madje kjo bëhet shkak për të qenë larg nga mëshira e Zotit të Madhëruar. Ebu Hurejra tregon se Profeti (alejhi selam) pasi...
Injeksionet Injeksionet janë disa lloje: a) Injeksionet që jipen në vena (intravenoze) Këto ndahen në dysh: – ushqyese (sikurse glukoza, NaCl, Ringer, plasmioni): Këto e prishin agjërimin ngase janë në kuptim të ushqimit dhe pijes, dhe bëjnë që njeriu të mjaftohet me to e të jetojë pa ushqim e pije të zakonshme edhe pse...
Pengesat e pranimit të lutjes: › Ngrënia, pirja dhe veshja haram. Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka thënë: “Dijeni se Allahu është i Mirë dhe nuk pranon përveç se veprën e mirë. Allahu i urdhëroi besimtarët me atë që i urdhëroi të Dërguarit, “O të dërguar! Hani nga të lejuarat dhe bëni...
Pyetje: Cili është vendimi për udhëtimin gjatë Ramazanit për të shmangur agjërimin? Përgjigje:Falënderimi i takon Allahut. Shejh Ibn Uthejmini u pyet: Cili është vendimi për udhëtimin gjatë Ramazanit për të shmangur agjërimin? Ai u përgjigj:Agjërimi është obligim në parim, dhe është një nga shtyllat e Islamit, siç është e ditur. Nëse diçka...

TRENDI I PYETJEVE