Përgjigja:Nuk ka asgjë të keqe që një grua që është xhunub të gatuajë, të kujdeset për shtëpinë e saj, të kujdeset për fëmijët e saj ose të përmbushë ndonjë nevojë tjetër. Kjo tregohet nga disa argumente, duke përfshirë sa vijon:  Transmetohet nga Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur me të) se...
Veprime të cilat e bëjnë të domosdoshme marrjen e guslit Veprime të tilla janë gjithsej pesë: 1- Dalja e spermës me epsh gjatë gjumit apo në gjendje të zgjuar, qoftë nga burri apo nga gruaja Mendimi i juristëve në përgjithësi është se, gusli është detyrim te personi i cili ka rrjedhje të...
Përgjigje: Në qoftë se gruaja merr abdes pastaj vendos makijazh në fytyrë, kjo nuk përbën problem dhe nuk ndikon as tek abdesi, as në namazin e saj, deri sa ajo është e pastër, sepse pastërtia e rrobave dhe e trupit janë esenciale që namazi të jetë i vlefshëm. Duhet të...
Falënderimet qofshin vetëm për Allahun. Paqja dhe shpëtimet qofshin mbi të dërguarin Muhamed, mbi familjen e tij, si dhe mbi të gjithë pasuesit e tij deri në Ditën e Gjykimi Papastërtia ndahet në dy lloje: 1• Papastërti Hukmije – e cila bie në një gjë të pastërt dhe e bën atë të papastërt. Pastrimi...
Menstruacionet Në arabisht, fjala hajz, do të thotë “rrjedhje”. Këtu, kjo fjalë i referohet rrjedhjes së gjakut gjatë menstruacioneve (gjendje shëndetësore e gruas) dhe jo nga lindja e një fëmije apo nga humbja e virgjërisë. Shumica e dijetarëve thonë se një periudhë e tillë nuk fillon për një femër, para moshës...
Pyetje: Ai që kalon kohë të gjatë në banjë duke u pastruar më shumë sesa është e nevojshme, a është ky veprim i ndaluar për të? Përgjigje: Po, kjo shkakton vesvese, kjo shkakton vesvese, ai e ka për detyrë që të braktisë këtë veprim, të marrë abdes dhe të dalë nga aty...
A i lejohet burrit te ketë marrëdhënie intime me bashkëshorten e vet, nëse ajo nuk është pastruar (nuk ka marre gusl) pas ndërprerjes së gjakut të hajzit? Përgjigje: Pas ndërprerjes së gjakut të hajzit nuk lejohen marrëdhëniet intime mes saj dhe burrit të saj, sepse Allahu ka thënë: “Pasi të...
Pyetja: Çfarë të bësh, nëse zgjohesh xhunub në prag të daljes së kohës së namazit? *** Përgjigjja: Obligimi i atij që bëhet xhunub para kryerjes së cilitdo namaz, është që të lahet. Namazi i kryer në gjendje xhunubllëku, nuk është i pranueshëm në Sheriat. Larja në gjendjen në fjalë është e obligueshme në...
Përgjigja: Istihada është një çrregullim, gjakrrjedhje vaginale por jo menstruale, e cila dallon prej gjakrrjedhjes menstruale. Istihada del prej venës, ndërsa menstruacionet dalin prej thellësisë së mitrës. Si mund ta dalloni gjakun menstrual prej gjakut istihadah? 1. Ngjyra: Gjaku i menstruacioneve është i zi (i kuq i mbyllur) ndërsa gjaku istidaha...
1. Është detyrë për personin e sëmurë që të pastrohet me ujë dhe të marrë abdes prej papastërtisë së vogël (ujit të hollë dhe ujit të trashë, gazrave) dhe të lahet (marrë gusul) prej papastërtisë së madhe (nga xhunubllëkut, kryerja e marrëdhënieve intime, etj.). 2. Nëse i sëmuri nuk ka...

TRENDI I PYETJEVE