Pyetje: ”Çfarë është gjykimi i të varurit një (minatur) kopje të Kuranit rreth qafës?” Përgjigje: ”Nuk lejohet të varet një kopje e Kuranit rreth qafës, as si një formë bizhuterie e as ndonjë gjë tjetër sikur ajo, për shkak se ajo është një risi (bidat) që askush nga sahabet se ka vepruar. Pos kësaj...
Përgjigje: Leximi i Kuranit pa abdes është i lejuar ngaqë nuk ka citate kuranore dhe as hadithe profetike që e ndalojnë këtë vepër (mos leximin e Kuranit pa abdes). Nuk ekziston dallim mes burrit dhe gruas në këtë çështje, madje nuk ekziston në këtë dallim mes burrit të pastër...
Domethënien e kësaj shprehjeje e ka shpjeguar vet Allahu i madhëruar kur i ka kërkuar Muhamedit -alejhi selam- tu thotë njerëzve:“Thuaj: Ai Allahu është një” dhe pastaj në vazhdim i ka thënë: “Ai, as nuk ka lindur kënd, as nuk është i lindur prej dikujt dhe as kush nuk është...
Pyetja: Kur fle natën, gjithmonë shoh ëndrra të frikshme, mrekulli e gjëra të mbinatyrshme që ndodhin, të cilat gjithherë më shqetësojnë dhe më frikësojnë. Prandaj, çfarë më këshilloni mua të bëj, apo çfarë të them para se të fle, në mënyrë që këto ëndrra shqetësuese të më largohen? Përgjigja: Para se të...
Pyetja: A është e lejuar për femrën që të lexojë Kur´an pa shami dhe pa abdest? *** Përgjigjja: Vënia e shamisë për femrën, gjegjësisht mbulesa e tërë trupit përveç fytyrës dhe duarve, është e obliguar në rastin kur dëshiron të lidhet në namaz dhe në rastet kur në prezencë të saj ka meshkuj...
Falënderimet dhe Lavdërimet i takojnë vetëm Allahut të Madhëruar, ndërsa salavatet dhe selamet qofshin mbi të dërguarin e Allahut, mbi familjën e tij, shokët e tij, dhe mbi të gjithë ata që e pasojnë rrugën e tij Dhe më pastaj: Allahu i madhëruar, në librin e Tij, Fisnik, thotë: “O ju që...
Prekja e Mus’hafit (Kur’anit) nga i krishteri! Pyetja: Cili është gjykimi për prekjen e Mus’hafit nga i krishteri, gjithashtu prekja e përkthimit të kuptimeve të Kur’anit fisnik? Përgjigja: Kjo çështje ka mospajtim mes dijetarëve, madje është e njohur tek dijetarët ndalesa ndaj të krishterëve, hebrenjve dhe gjithë pabesimtarëve, sepse Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ue...
Kur’ani i Madhëruar është Libër i All-llahut dhe është shpallje e Tij të cilën ia ka zbritur robit të Tij, Muhamedit (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) i cili është vula e të gjithë pejgamberëve i cili është krijesa më e mirë. Kur’ani është rruga e drejtë dhe është litari robit të Tij, Muhamedit...
Në suren El-Bekare sjell Allahu shembullin e hipokritëve duke i krahasuar ata me gjëra që njihen tek njerëzit, kështu Allahu dëshiron të na japë një tablo se çfarë fshihet brenda zemrave të hipokritëve: lëkundje, çrregullim dhe hezitim në pranimin e dispozitave të Allahut. Në të njëjtën kohë se çfarë...
Pyetja: Cili është mëkati më i madh në këtë jetë? *** Përgjigjja: Mëkati më i madh në këtë jetë është shirku (bërja shok Allahut në adhurim, krijim etj). Allahu i Madhëruar i tregon fjalët e Llukmanit të urtë, në Kuranin famëlartë ku thotë: "..idhujtaria është padrejtësi më e madhe!" (Llukman: 13) Allahu i Madhëruar...

TRENDI I PYETJEVE