Wednesday, May 31, 2023
Pyetja: E kam bërë një hatme por po bëj nga pak gabime. A pranohet ajo hatme? *** Përgjigjja: Falenderimi i takon Allahut, ndërsa salavatet dhe selamet qofshin mbi të Dërguarin tonë, Muhamedin ﷺ, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik, si dhe mbi të gjithë ata që e...
Pyetja: A lejohet të bëj hatme për prindërit e mi të vdekur dhe për burrin tim i cili është i gjallë dhe falet nganjëherë, po vetëm për qef ta bëj nijet për të një hatme? *** Përgjigjja: Kurani lexohet për Allahun e Madhëruar, kështu që Kuranin e lexon për Atë dhe...
Pyetja: Cila është vlera e leximit të sures Ihlas? *** Përgjigjja: Pejgamberi ﷺ ka thënë: ”Kush e lexon Kulhuvallahun 10 herë gjatë ditës, Allahu do ia ndërtoj një pallat në xhenet.” Kjo është një dhunti shumë e madhe që Allahu na e jep me leximin e kësaj sureje dhe neve na ikë. Kurse...
Pyetja: Ata që konsumojnë cigare kur u themi se nuk lejohet ta konsumojnë thonë: ”Në kohën e Pejgamberit ﷺ nuk ka pasur cigare e si është haram?” Si të ua shpjegojmë atyre? *** Përgjigjja: Kjo është prej dilemave që shpeshherë e shprehin duhanpirësit. Mirëpo atyre nuk kemi nevojë të u flasim me Kuran...
Pyetja: Sa engjëj ka për secilin musliman? Cilat janë funksionet e tyre ndaj tij/saj? *** Përgjigjja: Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi të Dërguarin e Tij Muhamedin ﷺ, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në...
Pyetja: A është sunet leximi i sures Kafirun dhe sures Ihlas në fillim dhe në fund të ditës? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Po rekomandohet të lexohet sureja el-Kafirun dhe sureja el-Ihlas në dy rekatet sunet të sabahut dhe të akshamit. Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur me të) transmeton se i Dërguari i...
Pyetja: A ka ndonjë hadith që thotë: "Ka mundësi që dikush të lexojë Kuran, por Kurani e mallkon atë"? ***  Përgjigjja: Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi të Dërguarin e Tij Muhamedin ﷺ, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin...
Pyetja: Çfarë duhet synuar me leximin e Kuranit? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Më e mira është të bëjë atë që është më e mira për zemrën e tij dhe që do të ketë ndikimin më të madh në të, qoftë ai recitim apo dëgjim, sepse qëllimi pas recitimit është të reflektojë, të...
Pyetja: A i lejohet çiftit musliman të mbajë Kuran në dhomën e gjumit? Sepse mes çiftit parashihet të ketë edhe intimitet dhe a mund të jetë kjo mosrespekt i Kuranit? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Së pari: Nuk ka dallime në mendime midis dijetarëve se është e detyrueshme të tregohet respekt ndaj Kuranit dhe...
Pyetja: Martesa pa dëshmitarë a duhet të përsëritet? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të Dërguarin e Tij Muhamedin ﷺ. Profeti ﷺ ka thënë: "Nuk ka martesë pa një veli (kujdestar) dhe dy dëshmitarë." Imam Tirmidhiu, ka thënë: "Mendimi i saktë është ai i transmetuar nga Ibn...

TRENDI I PYETJEVE