Pyetja:

Çfarë duhet të bëjë njeriu nëse pas abdesit sheh se ka harruar të lajë ndonjë pjesë prej pjesëve që duhet të lahen?

***

Përgjigjja:

Nëse njeriu merr abdes dhe harron të lajë ndonjë prej pjesëve që duhet të lahen dhe kjo i kujtohet shpejt, atëherë ky person e lanë atë pjesë dhe vazhdon renditjen me pjesët e tjera. P.sh: Një person ka marrë abdes, duke larë të gjitha gjymtyrët, por ka harruar të lajë krahun e majtë dhe këtë gjë e vëren në fund të abdesit. Në këtë rast, ky person duhet të lajë krahun e majtë dhe më pas të lajë sërish gjymtyrët që lahen pas krahut të majtë. Pra, duhet të përsërisë fërkimin e kokës, të veshëve dhe larjen e këmbëve për shkak të renditjes, sepse është vaxhib që abdesi të jetë i renditur ashtu si e ka renditur Allahu i Lartësuar:“… lani fytyrat tuaja dhe krahët tuaj deri në bërryla; fërkoni kokat tuaja, e këmbët lajini deri në dy kyçet…” (Maide 6)

E nëse kjo i kujtohet pas një çasti më të gjatë, atëherë duhet ta përsërisë abdesin prej fillimit.

Shejh Ibn Uthejmin, “Kushtet e fesë”