Pyetja:

Cila është lutja kur dëgjojmë qentë duke lehur natën?

***

Përgjigjja:

Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Kur të dëgjoni natën qentë duke lehur dhe gomerët duke pëllitur, lutjuni Allahut t’ju ruajë prej shejtanit, sepse ata shohin atë që ju nuk e shihni”.[1]

———————

[1] Ebu Davudi dhe Ahmedi (Sahih Ebu Davud).