Pyetja:

Kur disa pyeten se ku është Allahu, ata përgjigjen se Ai është kudo. Cila është përgjigjja e saktë për këtë pyetje me dëshmi nga Sheriati?

***

Përgjigjja:

Është e detyrueshme për këdo që pyetet se ku është Allahu, që t’i japë të njëjtën përgjigje si robëresha që i dha të Dërguarit të Allahut ﷺ kur ai ia bëri këtë pyetje.

Kur një njeri dëshiroi ta lironte robëreshën e tij, e çoi atë tek i Dërguari i Allahut ﷺ. Profeti ﷺ e pyeti atë: “Ku është Allahu?” Atëherë ajo u përgjigj: “Mbi qiell.” Ai tha: “Kush jam unë?” Ajo u përgjigj: “Ti je i Dërguari i Allahut.” Në atë rast, i Dërguari i Allahut ﷺ i tha atij: “Liroje atë se vërtet ajo është besimtare.” [1]

Kjo është përgjigjja e detyrueshme që duhet ta ketë në mendje çdo besimtar. Atij që i thuhet: ‘Ku është Allahu?’ duhet të përgjigjet: ‘Në qiell’ ose ‘mbi Arsh’, ashtu siç ka thënë Allahu: “A jeni të sigurt nga Ai që është në qiell që nuk do ta bëjë Tokën t’iu kapërdijë, kur të fillojë të dridhet papritmas? A jeni të sigurt nga Ai që është në qiell që nuk do t’iu çojë furtunë gurësh? Atëherë do ta dini sa i frikshëm është paralajmërimi Im!” (Mulk: 1617)

Kjo do të thotë se Allahu është në lartësi mbi Fronin e Tij, Allahu thotë: “Tek Ai ngjiten fjalët e bukura, ndërsa veprën e mirë Ai e ngre Vetë.” (Fatir: 10)

Allahu në një ajet tjetër thotë: “Tek Ai ngjiten engjëjt dhe Shpirti (Xhibrili) në një ditë që zgjat sa pesëdhjetë mijë vjet.” (Mearixh: 4)

Dhe Allahu ka thënë: “I Gjithëmëshirshmi u ngrit mbi Fron (ashtu siç i takon Madhërisë së Tij).” (Ta Ha: 5)

Allahu poashtu ka thënë: “Me të vërtetë, Zoti juaj është Allahu, që krijoi qiejt dhe Tokën për gjashtë ditë e pastaj u ngrit mbi Fronin e Tij (që mbisundon gjithësinë).” (Araf: 54)

Kjo do të thotë se është ngritur mbi të. Në shtatë vende në Kuran, Allahu përmendi se Ai është ngritur mbi Fron (Arsh), dhe Ehlu Sunneh uel-Xhema’ah, sahabët dhe tabiinët të gjithë besojnë në këtë, konfirmojnë se Allahu është mbi Fronin e Tij, mbi të gjitha krijesat dhe se Ai u ngrit mbi Fronin, mbi krijimtarinë e Tij; Ai u ngrit mbi Fronin ashtu siç i takon Madhërisë dhe Madhështisë së Tij. Ata gjithashtu besojnë se Cilësitë e Allahut nuk janë të njëjta si cilësitë e krijesave të Tij.

Pra, ai që pyetet: ‘Ku është Allahu?’, duhet të përgjigjet: ‘Mbi qiell, mbi Fron’. Kështu është përgjigjja e pasuesve të Sunetit e cila është konfirmuar në Kuranin Fisnik dhe Sunetin e pastër. Kushdo që thotë se Allahu është kudo, e ka mohuar Allahun dhe të Dërguarin e Tij dhe konsiderohet të jetë jobesimtar.”

Shejh Abdul-Aziz bin Baz, “Fetauah Nurun ‘alad-Derb”, Vol. 1

——————————

[1] Muslimi, Ebu Davudi, Ahmedi