Pyetja:

Kur dhe sa duhet paguar zekati?

***

Përgjigjja:

Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ

Nëse dikush posedon pragun minimal të pasurisë dhe ka kaluar një vit i plotë hixhri që kur është fituar (ose ka arritur pragun minimal), ai duhet të japë zekatin për të. Pragu minimal (nisaab) është i barabartë me 85 gramë ar ose 595 gramë argjend, dhe norma që duhet të jepet është një e katërta e një të dhjetës (2,5%). Nëse këto para investohen në ortakëri me një mik ose në një bankë islame dhe nga kjo rezulton fitim, atëherë zekati i fitimit duhet të jepet në të njëjtën kohë me zekatin e kapitalit. Viti llogaritet nga momenti i blerjes së kapitalit. Ibn Kudame ka thënë në lidhje me paratë që vijnë nga fitimi në tregti: Kjo duhet t’i shtohet asaj që ai tashmë ka nga kapitali, dhe viti i fitimit është i njëjtë me vitin për kapitalin. Ne nuk dimë për ndonjë dallim mendimi në lidhje me këtë.” [1]
Në bazë të kësaj, nëse keni dhjetë mijë p.sh., dhe zekati i tij bëhet në Ramazan, atëherë kur të vijë Ramazani, duhet të jepni zekatin për çdo gjë që keni nga kapitali dhe fitimet e fituara deri në Ramazan. Për këtë fitim mund të mësoni në momentin e pagimit të zekatit duke pyetur bankën ose partnerin tuaj.

Allahu e di më së miri.

islamqa.com

——————————–

[1] Mugni 2/258