Pyetja:

Kush e shpiki për herë të parë mevludin?

***

Përgjigjja:

Të parët që e shpikën ishin fatimitë në Egjipt në shekullin e katërt, pas kësaj në shekullin e shtatë nga Melik Erbil në Irak, pastaj u shpërnda tek muslimanët.

Dhe, siç thotë shejh Islam Ibn Tejmije, në librin “Iktida siratu el-musekim” shkaku i saj është:

1. Ose nga dashuria ndaj Profetit ﷺ, duke menduar se me këtë që shpikën është dashuri e përshtatshme;

2. Ose ndjekjen e të krishterëve, sepse ata festojnë lindjen e Isait.

Dhe çfarëdolloj shkaku të jetë, ai është bidat.”

Shejh Ibn Uthejmin, “Fetaua lika el-babu el- meftuh”, 210.