Pyetja:

Me sa ditë të tjera agjërim duhet ta shoqërosh agjërimin e ditës së Ashuras?

***

Përgjigjja:

Lejohet të agjërosh vetëm ditën e ashurasë, por më e mira është që ta shoqërosh me një ditë tjetër para ose pas saj, sepse ky është edhe suneti i Profetit, ﷺ, i cili ka thënë: “Nëse do të jetoj deri në vitin e ardhshëm, atëherë do të agjëroj edhe ditën e nëntë.”

Komisioni i Përhershëm për Fetva nr. 13700