Pyetja:

A duhet agjëruar dita e 15 e muajit Shaban?

***

Përgjigjja:

Falënderimi i takon Allahut.

~15 Shaban:

A ka ndonjë adhurim të rekomanduar?

Ajo që është transmetuar në lidhje me virtytin e faljes, agjërimit dhe adhurimit të datës pesëmbëdhjetë të Shabanit (el-Nisf min Shaban) nuk hyn në titullin daif (të dobët), por nën titullin mevdu ‘ (i fabrikuar) dhe batil (false). Pra, nuk lejohet të pasohet apo të veprohet sipas tij, qoftë kjo në kryerjen e veprave të mira apo ndryshe. Një numër dijetarësh vendosën se raportet në lidhje me këtë ishin të rreme, si për shembull Ibn el-Xhevzi në librin e tij el-Mavdu’at, 2/440-445; Ibn Kajjim el-Xhevzije në el-Menar el-Munif, nr. 174- 177; Ebu Shamah el-Shafi’i në el-Ba’ith ‘ala Inkar el-Bida’ uel-Hawadith, 124-137; el-Iraki në Takhrij Ihya ‘Uloom il-Din, nr. 582.

Shejhul-Islam Ibn Tejmije ka transmetuar se ka pasur konsensus për faktin se ato janë të rreme. [1]

Shejh Ibn Baz ka thënë: “Festimi i natës së pesëmbëdhjetë të Shabanit (Lejlet al-Nisf min Shaban) duke u falur etj., ose veçimi i kësaj dite për agjërim, është bidat (bidat) i qortueshëm sipas shumicës së dijetarëve, dhe nuk ka asnjë bazë për këtë në Sheriat.”
Nuk ka hadith sahih në lidhje me natën e pesëmbëdhjetë të Shabanit (Lejlet al-Nisf min Sha’ban). Të gjitha hadithet që janë transmetuar në lidhje me to janë mevdu (të sajuara) dhe daif (të dobëta), dhe nuk kanë bazë. Nuk ka asgjë të veçantë për këtë natë, dhe asnjë recitim i Kur’anit apo lutjes, qoftë vetëm apo me xhemat, nuk është specifikuar për këtë natë. Ajo që disa nga dijetarët kanë thënë për të qenë e veçantë është një mendim i dobët. Nuk lejohet veçimi i tij për ndonjë veprim të veçantë. Kjo është pamja e saktë.” [2]

 

A mund të veprojnë muslimanët sipas haditheve të dobëta për veprat e mira? Edhe nëse supozojmë se hadithi është daif (i dobët) dhe jo mevdu (i trilluar), mendimi i saktë i dijetarëve është se hadithet e dobëta nuk duhen ndjekur fare, edhe nëse flasin për vepra të drejta ose për tarhib dhe tarhib. premtimet dhe paralajmërimet). Raportet sahih janë të mjaftueshme dhe muslimani nuk ka nevojë të ndjekë raportet daif. Asgjë nuk dihet në Islam që të sugjerojë se kjo natë apo ditë është e veçantë, qoftë nga Profeti ﷺ apo nga sahabët e tij. Dijetari Ahmed Shakir ka thënë: “Nuk ka dallim në mes të vendimeve apo veprave të drejta; ne nuk marrim asnjë prej tyre nga raportet daif, përkundrazi askush nuk ka të drejtë të përdorë ndonjë raport si dëshmi përveç nëse vërtetohet se është transmetuar saktë nga i Dërguari i Allahut ﷺ në një hadith sahih apo hasen.” [3]
Allahu e di më së miri.

islamqa.info

—————————–

[1] Mexhmu’ul-Fetava, 28/138

[2] Fetava Islamije, 4/511

[3] El-Ba’ith el-Hathith, 1/278


 

Comments are closed.