Pyetja:

A duhet pauzuar imami pasi të recitojë el‐Fatihanë, në mënyrë që edhe xhemati të arrijnë të recitojnë el‐Fatihanë?

***

Përgjigjja:

Ajo që është vërtetuar nga Pejgamberi, ﷺ, janë dy pauza:
E para: Pas tekbirit të parë, që ai më pas të mund të recitojë du’anë hapëse dhe të thotë “eudhu bilani min esh‐shejtanir‐raxhim…” qetë, me pak zë, para se të recitojë el‐Fatihanë.
E dyta: Pasi të ketë përfunduar recitimin dhe pak para rënies në ruku e deri të kthehet në
pozitën e drejtë. Për sa i përket bërjes së pauzës nga imami pasi të recitohet el‐Fatiha, në mënyrë që ata pas tij të arrijnë ta recitojnë el‐Fatihanë, kjo nuk është vërtetuar nga Pejgamberi, , por disa nga dijetarët e kanë preferuar këtë. Kjo sepse është ligjëruar për ata që falen pas imamit që ta recitojnë el‐Fatihanë dhe po ashtu është ligjëruar që ta dëgjojnë recitimin e imamit. Pra, me qëllim që të kombinohen dy veprat e mira, disa nga dijetarët kanë rekomanduar këtë pauzë.
Allahu e di më së miri.

Shejh Salih el‐Feuzan, “El‐Munteka min Fetaua” vëll.3, faqe 41, fetua nr.54