Pyetja:

A duhet të jemi të pastër kur lexojmë Kuran?

***

Përgjigjja:

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut, Muhamedin ﷺ!

I papastër quhet personi në gjendjen e papastërtisë rituale, e cila i takon dy klasifikimeve:

Klasifikimi i parë: Gjendja e papastërtisë së madhe rituale, ku hyn personi që e ka detyrim guslin.

Klasifikimi i dytë: Gjendja e papastërtisë së vogël rituale, ku hyn personi që e ka detyrim abdesin.

Në lidhje me raportin e abdesit dhe guslit me leximin e Kuranit, duhet të kemi parasysh sa vijon:

Së pari: Lejohet leximi i Kuranit pa abdes, por pa e prekur Kuranin:

Të gjithë juristët muslimanë janë të mendimit, se leximi i Kuranit pa u prekur nga ana e personit që nuk ka abdes, nuk përbën problem, por më e mira është që Kurani të lexohet me abdes.

Së dyti: Ndalohet leximi i Kuranit pa gusël, qoftë edhe pa e prekur atë:

Pjesa dërrmuese e juristëve muslimanë (përfshirë katër medh’hebet) janë të mendimit, se xhunubit nuk i lejohet leximi i Kuranit, qoftë edhe pa e prekur Mus’hafin. Së këtejmi, leximi i Kuranit nga ana e xhunubit, qoftë edhe pa e prekur atë, konsiderohet haram.

Së treti: Shumica e dijetarëve muslimanë janë të mendimit se personat në gjendjen e papastërtisë së madhe rituale (ku përfshihen xhunubllëku, lehonia dhe menstruacionet), e kanë të ndaluar ta lexojnë tekstin origjinal në arabisht të Kuranit (qoftë edhe një ajet të plotë kuranor dhe për më tepër një sure të plotë apo krejt Kuranin) dhe e tillë gjë u lejohet atyre vetëm pasi të pastrohen nga kjo gjendje.

Së katërti: Shumica e juristëve muslimanë janë të mendimit se xhunubit i lejohet të lutet me lutjet e Kuranit, si në rastin e lutjes së udhëtimit etj. Ata janë të pajtimit, se leximi i tekstit kuranor që nuk është i veçantë për Kuranin dhe thuhet në kontekstin e dhikrit (përmendjes së Allahut) a lutjes dhe jo me synimin e leximit të Kuranit, është i lejuar dhe përbën përjashtim nga rregulli i ndalimit të leximit të Kuranit për xhunubin.

Së pesti: Dijetarët theksojnë se xhunubit i lejohet të dëgjojë Kuran, sepse nuk ka ardhur asnjë tekst hyjnor ndalues për këtë. Por kushtëzohet që dëgjimi të mos shoqërohet me artikulimin (shqiptimin) e shkronjave kuranore, sepse një gjë e tillë konsiderohet lexim i Kuranit.

Allahu e di më mirë.

Bashkim Aliu