Pyetja:

A duhet të thuhet ikameti me zë të lartë apo qetë nga ai që falet i vetëm?

***

Përgjigjja:

Çfarë është ligjëruar lidhur me ikametin është se atë duhet thënë me zë të lartë. Kështu që kushdo që e thërret ikametin për namaz, këtë duhet ta bëjë me zë të lartë, pavarësisht se a është i vetëm apo jo.

Me Allahu qëndron suksesi dhe paqja dhe bekimet qofshin mbi pejgamberin Muhamed, mbi
familjen e tij dhe shokët e tij.

Komisioni i Përhershëm për Fetva, pyetja 3 nga fetvaja nr. 11636, fq. 76, vëllimi 6