Pyetja:

A është i saktë hadithi: “Pjesa e parë e tij (Ramazanit) është mëshirë, pjesa e mesme falje dhe pjesa e fundit lirim nga zjarri”?

***

Përgjigjja:

Hadithi “Pjesa e parë e tij (Ramazanit) është mëshirë, pjesa e mesme falje dhe pjesa e fundit lirim nga zjarri”, ka dobësi.

E transmetojnë Ibn Huzejme(1887), Bejheku (3608), Begaviu në tefsirin e tij (1198) nga hadith ii Selmanit (Allahu qoftë i kënaqur me të), ka thënë Albani në “Daif Et-Tergib ve Et-terhib”: Hadithi është munker.

Shejh AbdulKerim el-Hudejr

Përktheu: Ali Ashani