Pyetja:

A është sunet leximi i sures Kafirun dhe sures Ihlas në fillim dhe në fund të ditës?

***

Përgjigjja:

Falënderimi i takon Allahut.

Po rekomandohet të lexohet sureja el-Kafirun dhe sureja el-Ihlas në dy rekatet sunet të sabahut dhe të akshamit.

Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur me të) transmeton se i Dërguari i Allahut ﷺ ka recituar në dy rekatet sunet të sabahut: Kul ja ejuha’l-kafirun (“Thuaj: “O ju jobesimtarë“.”) (Kafirun: 109) dhe Kul huve Allahu ehad (“Thuaj, Ai është Allahu është Një.”) (Ikhlas: 112)

Ibn Omeri (Allahu qoftë i kënaqur prej tij) ka thënë: E pashë të Dërguarin e Allahut ﷺ njëzet herë duke lexuar në dy rekatet pas akshamit dhe në dy rekatet para sabahut: Kul ja ejuha’l-kafirun (“Thuaj: “O ju jobesimtarë“.”) (Kafirun: 109) dhe Kul huve Allahu ehad (“Thuaj, Ai është Allahu është Një.”) (Ikhlas: 112) [1]

Pse duhet t’i lexojmë suret el-Kafirun dhe suren el-Ikhlas në namazet e sabahut dhe sunetit të akshamit?

Për sa i përket urtësisë së recitimit të këtyre dy sureve, kjo është për shkak se ato përfshijnë të tre llojet e Teuhidit. Surja Kul huve Allahu ehad (“Thuaj, Ai është Allahu është Një.”) (Ikhlas: 112) i referohet teuhidit rububijeh (njëshmëria e zotërimit hyjnor) dhe teuhid el-asma ue’s-sifat (njëshmëria e emrat dhe cilësitë hyjnore), sepse vërteton se Allahu, qoftë i lartësuar, është një Zot dhe mohon që Ai të ketë ndonjë djalë, baba apo moshatar, dhe se përveç kësaj, Ai është es-Samed, në të cilin janë bashkuar të gjitha atributet e përsosmërisë.

Dhe sureja Kul ja ejuha’l-kafirun (“Thuaj: “O ju jobesimtarë“.”) (Kafirun: 109) i referohet teuhid al-‘ibadah (njëshmërisë së adhurimit), që do të thotë se nuk duhet të adhurohet askush dhe asgjë përveç Allahut. dhe nuk duhet t’i shoqërojë Atij në adhurim. Prandaj, i Dërguari i Allahut ﷺ e fillonte ditën me ta në namazin sunet të sabahut dhe e mbyllte ditën me ta në namazin sunet të akshamit. Në “Es-Sunen” transmetohet se ai ﷺ i lexonte këto sure në vitër, kështu që ato ishin përfundim edhe për veprat e natës, ashtu siç ishin përfundim për veprat e ditës”. [2]

Allahu e di më së miri.

islamqa.info

——————————–

[1] Nesaiu, 992

[2] Ibn Kajjimi në “Bedai‘ el-Fevaid”, 1/145-146)

Comments are closed.