Pyetja:

A ka shpërblim për leximin e përkthimit të Kuranit në shqip?

***

Përgjigjja:

Kurani është fjala e Allahut xh.sh., prandaj leximi i fjalës së Allahut të Lartësuar është prej adhurimeve më të vlefshme dhe veprave më të lavdëruara. Muslimani sa më shumë e lexon Kuranin aq më shumë fiton shpërblime prej Allahut të Lartësuar. Ibën Mesudi transmeton se i Dërguari i Allahut ﷺ ka thënë: ”Kush lexon një shkronjë nga Libri i Allahut (Kur’ani), do të ketë shpërblim, e shpërblimi do të dhjetëfishohet. Nuk them elif lam mim është një shkronjë, por elif është një shkronjë, lam është një shkronjë dhe mim është një shkronjë.” [1]

Ky shpërblim i madh është për ata që e lexojnë Kuranin në gjuhën arabe ashtu si ka zbritur, kurse përkthimi i Kuranit nuk konsiderohet Kuran, por është përafrim i domethënies së Kuranit apo shpjegim dhe komentim i tij, respektivisht përkthim i kuptimit të ajeteve kuranore. Komentuesi apo përkthyesi atë që kupton nga ajetet kuranore, e shpreh me fjalë në gjuhën e tij.

Leximi i përkthimit të Kuranit në gjuhën shqipe apo leximi i komentimit të Kuranit dhe çdo gjë që ka të bëjë rreth kuptimit të fesë së Allahut pa dyshim është prej veprave që kanë vlerë dhe shpërblim te Zoti xh.sh..

Gjatë leximit të kuptimit të Kuranit muslimani shton njohuritë, të cilat ndikojnë në forcimin e bindjes në fenë e Allahut dhe kuptimin e madhështisë dhe realitetit të fesë së Allahut të Lartësuar. Shpërblimi i cekur në hadithin e lartpërmendur është ekskluzivisht për ata që e lexojnë Kuranin në origjinal, pra në gjuhën arabe, ashtu si i ka zbritur Vulës së Pejgamberëve, Muhamedit ﷺ.

Allahu e di më së miri.

Dr. Shefqet Krasniqi

—————–

[1] Tirmidhiu, nr. 2910, dhe ka thënë: “Hadithi është hasen sahih”. Shiko: Sahih el-Xhami, nr. 6469.