Pyetja:

A konsiderohet teprim në shpenzime blerja e parfumit të shtrenjtë?

***

Përgjigjja:

Falënderimi i takon Allahut.

Parfumet dhe aromat janë ndër kënaqësitë dhe stolitë e kësaj bote. Profeti (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) deklaroi se ata ishin bërë të dashur për të nga gjërat e kësaj bote. Transmetohet nga Enes ibn Maliku (Allahu qoftë i kënaqur me të) se Pejgamberi ﷺ ka thënë: “Nga kënaqësitë e botës suaj, gratë dhe parfumet më janë bërë të dashura, dhe kënaqësia është në namaz.”
Një nga realitetet që nuk mund të mohohet është fakti se parfumi i shtrenjtë ka një aromë të mirë dhe zgjat më shumë se parfumi i lirë. Prandaj blerja e parfumit të shtrenjtë nuk konsiderohet si ekstravagancë; përkundrazi që nuk lejohet vetëm në rrethana të caktuara, duke përfshirë sa vijon:
1.. Kur njeriu nuk ka para për ta blerë atë parfum, i hyn borxhet për ta blerë atë, ose i mjafton paratë, por ata për të cilët është i detyruar të shpenzojë, do të dëmtohen nëse e blejnë atë.
2.. Kur me këtë synon të mburret, të tregohet dhe të konkurrojë me të tjerët.
3.. Kur blen një pjesë të madhe të saj pa nevojë.

Shejh Ibn Uthejmin ka thënë: Në ditët e sotme ka shumë festa për dasma dhe raste të tjera, dhe disa njerëz shkojnë në ekstrem në blerjen e ‘udit – që do të thotë bakhour (temjan) – çmimi i të cilit arrin shuma astronomike dhe nëse themi diçka për këtë, ata përmendin si dëshmi. Transmetimet e transmetuara nga Omeri, i cili tha: Nëse një njeri e shpenzon gjithë pasurinë e tij në parfum, ai nuk është duke u bërë ekstravagant. Çfarë thua, Allahu të bekoftë?

Ai u përgjigj: Themi: Parfumi është padyshim diçka që pëlqehet shumë. Pejgamberi ﷺ: “Nga kënaqësitë e botës suaj më janë bërë të dashura gratë dhe parfumet dhe kënaqësia ime është në lutje.” Në fakt, nëse parfumi nuk është shumë i shtrenjtë, atëherë nuk është ekstravagante ta blesh atë. Me fjalë të tjera, nëse – për shembull – njerëzit vijnë në atë vend në turma, dhe sa herë vjen një grup ai u ofron parfum, kjo nuk është ekstravagancë, edhe nëse parfumi i ofrohet vazhdimisht grupit të parë (sa herë që vjen nikoqiri, rrumbullakët me parfum ose bakhor). Në fakt, kjo nuk është ekstravagancë sepse raundi i fundit i parfumit është i destinuar për ata që vijnë të fundit. Prandaj themi se kjo nuk është ekstravagancë. Sa i përket atij që sjell shumë parfum dhe e përdor atë si bakhur (temjan) gjatë tubimit, edhe nëse zgjat shumë dhe nuk ka nevojë për të, kjo është ekstravagancë.”
(Al-Liqa esh-Shahri 37/pyetja nr. 16).
Disa nga dijetarët thonë se ekstravaganca është diçka relative, dhe thonë se kjo vlen për blerjen e parfumit, kështu që nuk ka ekstravagancë, sado që dikush të blejë, dhe thanë se ka një hadith për këtë nga Profeti ﷺ.
Në lidhje me shkuarjen në ekstreme në aktet e adhurimit, kjo nuk është diçka relative, sepse adhurimi është i përcaktuar qartë në mësimet islame. Pejgamberi ﷺ e lau në abdes çdo pjesë një ose dy ose tre herë dhe tha: “Kushdo që bën më shumë se kaq, ka bërë keq dhe e ka tejkaluar masën”. Sa për të shkuar në ekstreme apo për të qenë ekstravagante në lidhje me zakonet dhe traditat, kjo është një çështje relative. Kjo gjë mund të jetë ekstravagante për një grup të caktuar dhe jo për një tjetër. Mund të jetë ekstravagancë për njerëzit e një vendi dhe jo për njerëzit e një tjetri. Prandaj është një çështje relative, dhe kjo dihet nga parimi se ekstravaganca po e tejkalon kufirin. Et-Tib ka thënë: Pa dyshim, nëse një person është i pasur dhe blen parfum të mirë e të shtrenjtë, ai nuk konsiderohet si ekstravagant, veçanërisht pasi aroma e parfumit të mirë – siç dihet – zgjat shumë dhe është më mirë. Por nëse një person është i varfër, atëherë në rastin e tij blerja e një parfumi të tillë është ekstravagancë. (Liqa’aat el-Baab el-Maftooh 8/pyetja nr. 24).
Allahu e di më së miri.

islamqa.com

——————————–

[1] Nesaiu (3939)