Pyetja:

A do t’i shohë besimtari engjëjt dhe profetët, dyert e qiejve, yjet dhe planetët kur të hyjë në Xhenet?
***

Përgjigjja:

Falënderimi i takon Allahut.

Kur njeriu hyn në Xhenet, ai kurrë nuk do të dalë prej tij dhe nuk do të dëshirojë ta bëjë këtë, sado kohë të ketë mbetur – dhe aty do të qëndrojë përgjithmonë, siç dihet – si Allahu xh.sh., thotë: “Me të vërtetë, ata që besuan dhe bënë vepra të mira, ata do t’i kenë kopshtet e xhenetit për strehim. Aty ku qëndrojnë përjetësisht. Ata nuk do të dëshirojnë prej tij ndonjë transferim.” (Kehf: 107108)

Ibn Kethiri ka thënë: Këtu Allahu i Lartësuar na tregon për robërit e Tij të bekuar dhe me fat, të cilët janë ata që besuan në Allahun dhe të Dërguarin e Tij dhe besuan mesazhin që sollën të dërguarit, që është se ata do t’i kenë kopshtet e xhenetit si akomodimi. Fjalët “ku ata qëndrojnë përjetësisht” do të thotë se ata do të banojnë dhe do të banojnë atje dhe nuk do ta lënë kurrë atë. “Ata nuk do të dëshirojnë prej tij asnjë transferim” do të thotë se ata nuk do të zgjedhin asgjë tjetër ose nuk do të dëshirojnë asgjë tjetër. Fraza “Ata nuk do të dëshirojnë asnjë transferim prej tij} thekson se sa shumë do t’u pëlqejë dhe do të duan të qëndrojnë atje, edhe pse mund të imagjinohet se një person që qëndron gjatë gjithë kohës në një vend mund të lodhet ose të mërzitet me të. atë. Por këtu Allahu na thotë se edhe pse ata do të qëndrojnë aty përgjithmonë, pa fund, ata nuk do të zgjedhin të lëvizin nga vendi ku banojnë dhe nuk do të kërkojnë ndonjë ndryshim apo alternativë. [1]
Por Allahu do t’u japë banorëve të Xhenetit çdo gjë që ata dëshirojnë, siç thotë Ai, qoftë i Lartësuar: “(Ju) që besuat ajetet Tona dhe ishit muslimanë, Hyni në Xhenet, ju dhe lloji juaj, të kënaqur. Mes tyre do të qarkullojnë pjata dhe enë ari. Aty ka gjithçka që dëshirojnë shpirtrat dhe (çka) i kënaq sytë, dhe aty do të jeni përgjithmonë.” (Zuhruf: 6971)
Prandaj, atij që dëshiron një fëmijë do t’i jepet një fëmijë – sipas një pikëpamjeje dijetare – dhe kushdo që dëshiron të kultivojë të mbjella do të jetë në gjendje ta bëjë këtë. Ebu Seid el-Khudri (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: I Dërguari i Allahut ﷺ ka thënë: “Nëse besimtari dëshiron një fëmijë në Xhenet, ai do të ngjizet, do të lindë dhe do të rritet brenda një periudhe të shkurtër, sido që ai të dëshirojë të jetë.” Do të thotë, fëmija do të lindë dhe do të rritet deri në moshën perfekte, që është tridhjetë vjeç, “sido që ai të dojë”, mashkull apo femër, e kështu me radhë.
Transmetohet nga Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur me të) se Pejgamberi ﷺ po fliste një ditë dhe me të ishte një burrë nga njerëzit e shkretëtirës. (Pejgamberi ﷺ) thoshte se një njeri nga banorët e Xhenetit do t’i kërkojë Zotit të tij leje për të punuar tokën dhe ai do t’i thotë: A nuk e ke atë që dëshiron? Burri do të thotë: Po me të vërtetë, por më pëlqen të punoj tokën. Kështu ai do të mbjellë farat, bimët do të rriten dhe ai do t’i korrë dhe ato do të jenë si male. Allahu do të thotë: Ja ku je o biri i Ademit, asgjë nuk të kënaq! Beduini tha: Pasha Allahun, nuk do ta gjesh atë tjetër veçse Kurashi apo Ensaari, sepse ata janë që kultivojnë të korrat; sa për ne, ne nuk kultivojmë kultura. Dhe Profeti ﷺ buzëqeshi. [3]

Bazuar në këtë, mund të thuhet se nëse dikush dëshiron të shohë dyert e qiejve ose engjëjt, atij do t’i jepet kjo. Sa i përket yjeve dhe planetëve, çfarë vlejnë ato në krahasim me Xhenetin, sa të mendohet t’i shohë ato? Sa i përket pejgamberëve, ekziston shpresa se besimtari do t’i shohë pejgamberët e Allahut xh.sh. Një burrë erdhi te Profeti ﷺ dhe i tha: O i Dërguar i Allahut, pasha Allahun, me të vërtetë ti je më i dashur për mua se vetja ime, dhe je më i dashur për mua se familja ime dhe më i dashur për mua. për mua se fëmija im, dhe kur jam në shtëpi, dhe të kujtoj ty, mezi pres të vij te ti dhe të të shikoj. Kur mendoj për vdekjen time dhe vdekjen tuaj, e kuptoj se kur të hyni në Xhenet, do të merreni me Pejgamberët, dhe nëse hyj në Xhenet kam frikë se nuk do t’ju shoh. Profeti ﷺ nuk iu përgjigj atij para se t’i zbriste Xhibrili me këtë ajet: “E kush do që i bindet Allahut dhe të dërguarit, të tillët do të jenë së bashku me ata që Alllahu i shpërbleu: (me) pejgamberët, besnikët e dalluar, dëshmorët dhe me të mirët. Sa shokë të mirë janë ata!” (Nisa: 69) [4]
Për ta përmbledhur, kënaqësitë e parajsës janë të pamasë dhe në të ka diçka që nuk i ka shkuar kurrë në mendje asnjë njeriu. Besimtari nuk duhet të përqendrohet në asgjë përveç hyrjes në të, dhe kur të hyjë në të, le të jetë i gëzuar, sepse nuk do të humbasë asgjë dhe nuk do të pendohet që ka humbur ndonjë gëzim tjetër. Dhe Allahu e di më së miri.

islamqa.com

—————————–

[1] Tefsiri Ibn Kethir (5/203)

[2] Tirmidhiu (2563)

[3] Buhariu (2348)

[4] Albani, Silsilah es-Sahiehah (2933)