Wednesday, March 29, 2023
Pyetja: Një i afërm më ka borxh dhe më ka thënë që një pjesë të parave do m'i jep nga kamata. A më lejohet t'i pranojë ato? *** Përgjigjja: Me Emrin e Allahut, Mëshirëplotit, Mëshiruesit! S'ka dyshim se kamata është prej shtatë mëkateve shkatërruese, prej mëkateve të mëdha në Islam, mirëpo dallon çështja nëse...
Pyetja: A lejohet të shkon në haxh ai person që ende ka borxh për shtëpi apo veturë? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon vetëm Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhamedin, të Dërguarin e Tij ﷺ. Përderisa borxhi do vazhdojë të paguhet në bazë mujore dhe nuk do të ndërpritet, lejohet që personi...
Pyetja: A lejohet pranimi i të hollave në këmbim të të vepruarit si garantues për dikë në bank? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Nuk lejohet pranimi i të hollave në këmbim të të vepruarit si garant për dikë, sepse kjo pagesë e kthen kontratën e garancisë në kontratë të bazuar në riba. Arsyeja...
Pyetja: Nëse dikush merr borxh nga unë 100 euro dhe ato para i investon diku dhe bën një fitim prej 120 euro. Kur të më kthejë mua borxhin sa të holla duhet të m'i kthejë? Nëse unë i kërkoj të m'i kthej 110 euro, ato 10 euro a janë...
Pyetja: A lejohet shitja e arit me vonesë në pagesë? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhamedin, të Dërguarin e Tij, ﷺ. Nuk lejohet shitja e arit për ar ose argjend, ose çfarëdo tjetër që i përket të njëjtës kategori si paratë e letrës, përveç nëse shkëmbimi...
Pyetja:  Ai që ka borxhe, a duhet ta kryejë haxhin? *** Përgjigjja: Nëse njeriu ka aq borxhe, saqë ia mbulojnë të gjithë pasurinë, atëherë nuk e ka detyrim haxhin. Allahu e ka bërë haxhin detyrim për atë që ka mundësi dhe ka thënë: "Për hir të Allahut, vizita e shtëpisë (Qabes) është detyrim për...
Pyetja: Një musliman i ka dhënë dikujt borxh dhe tani a quhet sikur e ka dhënë zekatin nëse ja fal borxhin atij? *** Përgjigjja: Mendimi i katër shkollave të njohura të Fikhut Islam për këtë është se: Nuk lejohet që dikush i cili i ka dhënë borxh dikujt tjetër t’ia falë atij atë borxh,...
Pyetja: A lejohet pastrimi i parave? *** Përgjigjja: Allahu e ka krijuar njeriun me një natyrë që e pëlqen pasurinë dhe këtë të fundit Allahu e ka bërë zbukurim për jetën e dynjasë. Për këtë arsye Allahu i Lartësuar ka urdhëruar që pasuria të ruhet dhe e ka renditur atë në një nga...
Pyetja: Si i parasheh Islami rritjen e çmimeve dhe borxhlinjët? *** Përgjigjja: Në vijim do t’ju përcjellim komentin e dy haditheve të Pejgamberit ﷺ të cilat shpresojmë se do të jenë shumë të vlefshme për lexuesit tonë. Njëri ka të bëjë me çmimet dhe tregun, ndërsa tjetri flet mbi borxhliun. Të dy këto...
Pyetja: Babai im ka qenë mjeshtër ndërtimi dhe ka pasur punëtorë fizikë të cilët kanë punuar. Ai u ka mbetur borxh atyre sepse shefi i tij nuk ia ka dhënë të hollat. Tash babai ka vdekur, a ka ai ngarkesë për këtë borxh? *** Përgjigjja: Sipas pyetjes së parashtruar, kuptojmë se babai juaj...

TRENDI I PYETJEVE