Pyetja:

Cilat janë mënyrat apo metodat për të biseduar me një djalë musliman?

***

Përgjigjja:

Me emrin e Allahut të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit!

Allahu me mirësitë, bekimet, paqen, mëshirën e Tij qoftë me ju!

Falënderimet i takojnë Allahut, Zotit të botëve, të Gjithëfuqishmit, të Gjithëpushtetshmit, të vetmit që i takon adhurimi. Bekimet, dëlirësia, begatitë e Tij qofshin mbi të Dërguarin e fundit Muhamedin dhe mbi të gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e skicuar prej tij sa të jetë jeta.

Femra muslimane për të takuar me dikë, gjegjësisht shqyrtuar ndonjë propozim fejese/martese nga djali musliman duhet plotësuar disa kushte:

1. Të jetë e shoqëruar nga babai, axha, daja apo kujdestari i saj;

2. Nuk i lejohet të qëndroj e veçuar vetëm për vetëm me gjininë tjetër;

3. Duhet të bëj dua/lutje të sinqertë Allahut dhe ta fal namazin e istihares.

Imam dr. Ahmed Kalaja