Pyetja:

Kush janë Ehlul Kitabët? A janë ata që besojnë në Njëshmërinë e Allahut? A përfshihen ata që besojnë në Trinitet? Nëse përfshihen Trinitarët, a nuk është Triniteti Shirk? Dhe a janë të krishterët e sotëm në Afrikë gjithashtu në mesin e Ithtarëve të Librit?

***

Përgjigja:

Ehlul Kitab (Ithtarët e Librit) përbëhen nga besimtarë dhe jobesimtarë, siç tregohet në Kuran, ku Allahu i Plotfuqishëm përmend jobesimtarët mes tyre:

“O ithtarë të librit, përse nuk i besoni ajetet (Kuranin) e Allahut, e duke e ditur të vërtetën?” (Al Imran, 70)

Si dhe:

Thuaj: “O ithtarë të librit, përse e pengoni atë që besoni nga rruga e Allahut, duke u angazhuar që ta paraqitni atë të shtrembër, ndërsa vetë ju, jeni dëshmues se është e vërtetë! Allahu nuk është i pakujdesshëm ndaj veprave që punoni ju.” (Al Imran, 99)

Dhe Allahu i Madhëruar, tha për besimtarët në mesin e tyre, duke bërë të qartë dallimin mes tyre dhe të lartpërmendurve:

“Ata nuk janë të njëjtë. Disa nga ithtarët e Librit janë në të drejtën: në orët e natës lexojnë versetet e Librit të Perëndisë dhe bëjnë namaz. Ata besojnë Perëndinë dhe Ditën e Kiametit dhe insistojnë për vepra të mira, e të pengohen nga ato të shëmtuarat dhe prijnë kah e mira. Këta janë ndër të mirët.
Çfarëdo të mire që punoni nuk do t’ju mohohet (për atë do të shpërbleheni). Allahu
i di mirë ata që ruhen nga të këqijat.” (Al Imran,113-115)

Këta njerëz gjithashtu besojnë në Pejgamberin tonë ﷺ dhe Kur’anin që i është zbritur atij siç u përmend:

“Po edhe nga ithtarët e librit ka që besojnë Allahun, e besojnë atë që u është shpallur juve, e besojnë atë që është shpallur atyre, janë të bindur ndaj Allahut, dhe argumentet e Allahut në shpallje nuk i shesin për pak send të kësaj jete, të tillët kanë shpërblimin e vet tek Zoti i tyre, e Allahu është që llogarinë e bën shpejt.” (Al Imran, 199)

Mosbesimi i njerëzve jobesimtarë të Shkrimit, që përfshijnë çifutët dhe të krishterët, në kohët tona nuk i dëbon ata nga të qenit ithtarë të Librit. Pra, rregullat dhe rregulloret që lidhen me to në lidhje me lejimin e ngrënies së ushqimit të tyre dhe martesës me gratë e tyre të dëlira, në Kuran dhe Sunet, janë ende të zbatueshme për ta.

Dhe Allahu e di më së miri.

Shejh Muhamed Salih El Munexhid