Pyetja: Përse Allahu i rëndon me sëmundje dhe të tjera sprova besimtarët që bëjnë shumë akte adhurimi, kurse mëkatarët i gëzojnë të gjitha të mirat në jetë? *** Përgjigjja: Kjo pyetje mund të shtrohet në dy mënyra, qoftë si vërejtje apo si kërkim për të kuptuar. Nëse shtrohet si vërejtje, kjo tregon për...
Historia e bredhit Për ata që nuk e dinë nga muslimanët dhe jomuslimanët! Tradita e vendosjes së bredhit e ka zanafillën te zakonet e paganëve të cilët e vendosnin bredhin si simbol të frytshmërisë dhe fuqisë së jetës. Poashtu e kanë vendosur si bestytni për t'i larguar djajtë, kështu e kanë...
Kush janë ata? Dëshmitarët e Jehovait (DJ) janë një organizatë fetare dhe politike botërore që veprojnë fshehtas në aspekt të organizimit dhe haptas në predikim. Ky sekt është themeluar nga Charles Taze Russell (1852-1916) në gjysmën e dytë të shekullit të nëntëmbëdhjetë në Pennsylvania të Sh.B.A-ve, mirëpo nuk ishin të njohur...
Pyetje: Muhamedi a.s ka urdhëruar që të pasohet vetë Kur'ani dhe të mos hulumtohen librat e religjioneve tjera. Atëherë, përse ne mirremi me këtë, në vend që jomuslimanët t'i bindim me bukuritë e islamit? Përgjigje: Në cilin hadith thuhet: "Mos hulumto...?" Njerëzit e citojnë hadithin në të cilin thuhet se...
Pyetje e shkurtër në formulim, por kërkon përgjigje të gjatë dhe të detajuar. Falë ndihmës së Allahut janë shkruar shumë libra me këtë tematikë, andaj, për të mos u marrë shumë me kuptimet gjuhësore, barrë e hequr nga fjalorët e përpiluar në vendet ku ka lindur e është zhvilluar...
Pyetja: Allahu thotë: "O Zoti ynë, mos na bëj sprovë për jobesimtarët.." (Mumtehine: 5) Si mund të jetë muslimani sprovë për ata që nuk besojnë? *** Përgjigjja:  Falënderimi i takon Allahut. Ai mund të jetë sprovë për ata që nuk besojnë nëse kafirët fitojnë pushtet mbi të, sepse pushteti i kafirëve mbi muslimanin është sprovë...
Pyetja: Unë kam një sërë pyetjesh në lidhje me një temë specifike, domethënë: ndërveprimi me jomuslimanët dhe dashuria ndaj tyre. Së pari, nëse gjërat e mëposhtme janë haram: 1. miqësia me jomuslimanët, 2. dashuria për jomuslimanët 3. dhe çështje të ngjashme që kanë të bëjnë me mënyrën se si ne...
Pyetja: A lejohet që mishin e kurbanit ta shpërndajmë tek komshinjët katolik? *** Përgjigjja: Kemi të drejtë kurban t'i japim gjithkujt. Ngase është sadaka dhe sadakanë e kanë të drejtë ta marrin të gjithë. Pastaj ata janë krijesa të Zotit dhe ne jemi të urdhëruar të sillemi mirë ndaj njerëzve. Domethënë kemi të drejtë...
Pyetja: A i lejohet muslimanit të hyjë në kishë? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Pikëpamjet e dijetarëve mbi shkuarjen e muslimanëve në kisha Dijetarët kanë mendime të ndryshme në radhë të parë në lidhje me vendimin për hyrjen e një muslimani në kishë. Kanë një sërë mendimesh: Është haram për muslimanët të shkojnë në kisha...
Pyetja: A i lejohet puna si infermiere motrës muslimane me mbulesë në Gjermani? A i lejohet shoqërimi me femra katolike? *** Përgjigjja: Me Emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit! Pikë së pari, përzierja mes meshkujve dhe femrave, në çfarëdo vendi qoftë, është prej gjërave të ndaluara në fenë Islame, për shkak të pasojave të mëdha...

TRENDI I PYETJEVE