Sunday, March 26, 2023
Pyetja: A lejohet që mishin e kurbanit ta shpërndajmë tek komshinjët katolik? *** Përgjigjja: Kemi të drejtë kurban t'i japim gjithkujt. Ngase është sadaka dhe sadakanë e kanë të drejtë ta marrin të gjithë. Pastaj ata janë krijesa të Zotit dhe ne jemi të urdhëruar të sillemi mirë ndaj njerëzve. Domethënë kemi të drejtë...
Pyetja: A i lejohet muslimanit të hyjë në kishë? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Pikëpamjet e dijetarëve mbi shkuarjen e muslimanëve në kisha Dijetarët kanë mendime të ndryshme në radhë të parë në lidhje me vendimin për hyrjen e një muslimani në kishë. Kanë një sërë mendimesh: Është haram për muslimanët të shkojnë në kisha...
Pyetja: A i lejohet puna si infermiere motrës muslimane me mbulesë në Gjermani? A i lejohet shoqërimi me femra katolike? *** Përgjigjja: Me Emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit! Pikë së pari, përzierja mes meshkujve dhe femrave, në çfarëdo vendi qoftë, është prej gjërave të ndaluara në fenë Islame, për shkak të pasojave të mëdha...
Pyetja: A i lejohet muslimanit ta lexoj Dhjaten e re? *** Përgjigjja: I Dërguari i Allahut, ﷺ, një herë e ka parë shokun e tij, Umerin (Allahu qoftë i kënaqur me të) me disa fletushka të Tevratit, pastaj e ka pyetur: "O Umer, çka është kjo?" Umeri i ka thënë: "Jam duke e...
Pyetja: Kush janë Ehlul Kitabët? A janë ata që besojnë në Njëshmërinë e Allahut? A përfshihen ata që besojnë në Trinitet? Nëse përfshihen Trinitarët, a nuk është Triniteti Shirk? Dhe a janë të krishterët e sotëm në Afrikë gjithashtu në mesin e Ithtarëve të Librit? *** Përgjigjja: Ehlul Kitab (Ithtarët e Librit) përbëhen...
Pyetja: A mund të martohem me një katolike dhe secili të jeton me fenë e vet? *** Përgjigjja: Parimisht i lejohet muslimanit të martohet me gratë të krishtere dhe jehude. Allahu i Madhëruar ka thënë: "..u lejuan për ju ushqimet e mira, edhe ushqimet (të therrurat) e ithtarëve të librit janë të lejuara (hallall)...
Pyetja: A lejohet urimi i festave të jomuslimanëve? *** Përgjigjja: Urimi jomuslimanëve festën e krishtlindjeve apo festat e tjera fetare të tyre është haram me konsensus, ashtu siç e përmend Ibn Kajimi  ku thotë: "Sa i përket urimit të ceremonive që janë specifike për jobesimtarët është haram me konsensus, sikur: t'ua urojë festat...
Pyetja: Unë nuk i festoj Krishtlindjet në asnjë mënyrë, por vajzës time 11 vjeçare i pëlqen shumë pema e Krishtlindjeve kur zbukurohet, a më lejohet të kem një të tillë në shtëpinë time gjatë gjithë vitit? *** Përgjigjja: Pema e Krishtlindjes është një nga simbolet e kremtimit të festës së krishterëve; kjo është...
Pyetja: Pse feja Islame u quajt me këtë emër? *** Përgjigjja: Fjala "Islam" është një fjalë Arabe që do të thotë "t’ia nënshtrosh dhe dorëzosh vullnetin tënd Zotit të Gjithfuqishëm”. Fjala e ka të njëjtën rrënjë sikurse fjala Arabe “selam”, që do të thotë paqe. Ndryshe nga emrat që përdoren për fetë tjera,...
Pyetja: A lejohet vendosja e luleve te varri? *** Përgjigjja: Ne vazhdimisht kemi theksuar faktin që në islam marrja e modeleve të gatshme nga të tjerët dhe kthimi i riteve të tyre në ritet tona, i zakoneve të tyre ne zakonet tona është e ndaluar në islam. Pasi distancimi, dallimi nga të tjerët,...

TRENDI I PYETJEVE