Pyetja:

Surja El Ihlas (Kul hua Allahu) është e barabartë me një të tretën e Kuranit në shpërblime dhe mirësi, pra nëse njeriu e lexon këtë sure, tri ose katër herë, a e arrin shpërblimin e hatmes së plotë të Kuranit?

***

Përgjigjja:

S’ka dyshim se mirësitë e Allahut janë të shumta! Edhe pse është është vërtetuar hadithi që tregon se leximi i sures ihlas është i barabartë me një të tretën e Kuranit në mirësi dhe shpërblim, pa dyshim se lexuesi i kësaj sureje tri herë e arrin shpërblimin e hatmes së kuranit.

Por nuk duhet të harrojmë diçka, se muslimani vazhdimisht duhet të përkujtojë Allahun dhe të lexojë nga libri i Tij sa më shumë të mundet, të bëjë punë të mira sa të ketë mundësi, duke shpresuar nga Allahu shpërblimin.

Komisioni i Përhershëm për Fetva

Përktheu: Muhamed Estrefi