Pyetja:

Pse agjërimi i ditës së Ashuras fshin mëkatet e një viti, ndërsa agjërimi i ditës së Arafatit fshin mëkatet e dy viteve?

***

Përgjigjja:

Imam Ibnul Kajjimi ka thënë:

E para: dita e Arafatit gjendet në muajin e shenjtë dhe para e mbas saj po ashtu janë muajt e shenjtë. Ne te kundërtën e Ashuras (nuk është në muajin e shenjtë).

E dyta: Agjërimi i ditës së Arafatit është prej veçorive të fesë (legjislacionit) tonë. Në të kundërtën e Ashuras (e cila agjërohej nga kurejshët dhe çifutët).

“Bedaiu el-Feuaidi” vëll. 4

Përktheu: Unejs Sheme