Pyetja:

A bën me u falë me letër përpara në të cilën janë të shënuara suret dhe duatë?

***

Përgjigjja:

Nëse nuk dini të lexoni Kuran, lejohet (është fjala për farz) e nëse dini të lexoni Kuran nuk lejohet të bëhen lëvizje të panevojshme në namaz.

Hussein Serraxh