Pyetja:

Cili është gjykimi i të betuarit me Kuranin?

***

Përgjigja:

Është e lejuar të betohesh me emrat dhe cilësitë e Allahut. Kurani është fjalë e Allahut dhe fjala e Tij është një prej cilësive të Tij. Dijetarët kanë thënë: “Është e lejuar të betohesh me Allahun dhe cilësitë e Tij. Kurani është fjalë e Allahut, e cila është një prej cilësive të Tij dhe si pasojë është e lejuar të betohesh me të.”

Fetaua el lexhne ed daime: 1/354