Pyetja:

A munden njerëzit t’i shohin melaiket?

***

Përgjigjja:

Në formën në të cilën i ka krijuar Allahu, jo. Në forma të cilat ata mund të imitojnë, natyrisht.

Aishja, radiAllahu anha, dhe të tjerët e panë Xhibrilin në formën e Dihja al Kalbi. Kurse shikimi i Xhibrilit në formën e tij origjinale, kjo (mundësi) nuk i është dhënë askujt përveç Profetit ﷺ.

Shejh Albani, “El Huda uen nur” 322