Pyetja:

Nëse agjëron ditët e Shevalit dhe e bën nijetin edhe për ditët e Shevalit dhe edhe për ditët e ciklit mujor, a më pranohet agjërimi për të dyjat?

***

Përgjigjja:

Jo, nuk lejohet që të agjërosh një ditë me dy nijete, por duhet që për çdo ditë të bësh nijet të veçantë. Ky është mendimi i shumicës së dijetarëve.

Bedri Robaj