Pyetja:

A mund të përkufizoni dhe jepni shembuj të bidatit? Kjo është një çështje shumë konfuze. A është bidat falja e më shumë se 8 rekate teravi pasi që Profeti ynë (ﷺ) kurrë nuk e ka vepruar këtë?

***

Përgjigja:

Kuptimi i bidatit
Rrënja e fjalës ‘bidat’ në arabisht do të thotë të nisësh diçka pa ndonjë precedent. Për shembull, Allahu thotë:

“Krijuesi i qiejve dhe i tokës…” [El-Bekare, 117]

Në terminologjinë e sheriatit, bidat do të thotë diçka që është futur në fenë e Allahut që nuk ka asnjë bazë të përgjithshme apo specifike për ta mbështetur atë.

Për shembull, dhikri i ri, siç është thënia e emrit të Allahut në vetvete (“Allah…Allah…Allah”) ose përemri (“Hu… Hu… Hu…”, që do të thotë “Ai… Ai… Ai…” ). Kjo është një gjë e re që është shpikur në fe, e synuar si adhurim ndaj Allahut, por nuk ka asnjë dëshmi për këtë, qoftë specifike apo të përgjithshme kështu që është bidat.

Falja e më shumë se 8 rekateve teravi

Për sa i përket faljes së më shumë se 8 rekateve teravi, suneti siç është transmetuar në hadithet sahih dhe siç ka bërë Pejgamberi ﷺ rregullisht, është që të falen njëmbëdhjetë rekate natën. Ai falte tetë rekate (duke thënë teslim pas çdo dy rekate në shumicën e rasteve), duke përfunduar me dy rekate sunet të jacisë dhe një rekat vitër.

Ai ndonjëherë falte trembëdhjetë rekate, siç është transmetuar në hadithin e Aishes dhe Ibn Abasit . Të bësh më shumë se kjo është e lejuar, por nuk është sunet. Ajo që tregon se është e lejuar është hadithi sahih në të cilin Profeti ﷺ ka thënë: “Namazi i natës është dy nga dy” – domethënë dy rekate me dy rekate; ai nuk e kufizoi atë në një numër të caktuar.

Dhe Allahu e di më së miri.

Shejh Muhamed Salih El Munexhid